Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journals Management System

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاییVolume 20, Number 59 (2021-1)


Identify and prioritize architectural and cultural indicators based on the application of technology in the age of globalization (Case Study: Tehran City)
شناسایی و اولویت بندی شاخصهای معماری و فرهنگ با تکیه بر کاربرد تکنولوژی در عصر جهانی شدن (مورد مطالعه: شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Destination Branding on the Development of Urban Tourism (Case Study of Tabriz Metropolis)
بررسی تاثیر برندسازی مقاصد بر توسعه گردشگری شهری(مورد مطالعه کلانشهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Effective Factors on Consumer Behavior in Iran's Best Shopping Centers Based on the Principles of Urban Management
تاثیر عوامل موثر بر رفتار خریداران در مراکز خرید بهینه ایران باتوجه به اصول مدیریت شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and evaluation of urban vulnerability to earthquake in the province of Ilam
سنجش و ارزیابی کمی آسیب پذیری شهری در برابر زلزله نمونه مورد استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of the Effective Factors on Housing Prices in district of Laleh Park, Tehran
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در محله پارک لاله تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Estimation of Surface Albedo of Various Levels of Land use by SEBAL and METRIC Methods
مقایسه و تخمین سپیدایی سطوح مختلف کاربری اراضی با استفاده از روش سبال و متریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resilience analysis of urban settlements against the flood with emphasis on Social and economic indicators Case study : ( Gorgan city)
تحلیل تاب آوری سکونتگاه های شهری در برابر سیلاب با تاکید بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی : شهر گرگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Bank erodibility and its effective factors in the Lavij River (Mazandaran Province, Chamestan)
مطالعه فرسایش پذیری کناره و عوامل موثر بر آن در رودخانه لاویج (استان مازندران، چمستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Climate Change on Agricultural Calendar in the North of Iran
اثر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی کشت برنج در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rainfall warning Based on indexs teleconnection, Synoptic Patterns of Atmospheric Upper Levels and Climatic elements a case study of Karoun basin
پیش آگاهی بلندمدت بارش با استفاده از سیستم شبکه ی عصبی مطالعه ی موردی: حوضه ی کارون بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geotourism study of Ghezelowzan basin based on Fassoulas method
بررسی ژئوتوریسم حوضه آبریز قزل‌اوزن بر اساس روش فاسیلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Heat Waves and Analysis of Their Temporal-Spatial Variations in Iran
شناسایی امواج گرمایی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی آنها در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-Analyzing of Consequences and Methods of Climatological Changes Managements (Case Study: Iran’s Central Basin)
بازکاوی پیامدها و شیوه‌های مدیریت تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Location of appropriate areas for artificial feeding of shahriar plain with improvement of groundwater condition approach by Using Boolean logic model
مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی دشت شهریار با رویکرد بهبود وضعیت آب های زیر زمینی با استفاده از مدل منطق بولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 58 (2020-10)


Assessment of the Potential Flood Risk in Sarbaz Drainage Basin
پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviews and locate the access of citizens in Shirvan city To medical treatment
بررسی و مکانیابی دسترسی شهروندان شهر شیروان به کاربری های درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Long Term Trend of Spatio-Temporal changes of Sea Surface Temperature in Oman Sea
بررسی روند بلند مدت تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Located Problems in Isfahan City-Region by Using of Social Network Analysis
تحلیل مشکلات مکان‌مند در شهر-منطقه اصفهان به کمک روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Path Analysis in identification of dominant effective meteorological parameters on ET0 in West Azarbaijan
کاربرد تجزیه علیت در تعیین پارامترهای هواشناسی غالب بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The entrepreneurial modeling of women is based on the entrepreneurial value chain with a sustainable social development approach in the province of Gulistan
مدل‌سازی کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Effectiveness of Information and Communication Technology in the Sustainable Urban Development Process (Case study: West Urban Areas of Kermanshah Province)
تحلیل اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی: نواحی شهری غرب استان کرمانشاه )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of entrepreneurship small business challenges in rural area, The case of study: Bijar, Iran
تبیین چالش های کارآفرینی کسب وکارهای کوچک روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان بیجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic planning trips within the city emphasize goals over travel using traffic assignment model topsis and GIS (Case study: Kerman)
سنجش و ارزیابی سفرهای درون شهری با استفاده از مدل TOPSIS ، GIS و جاذبه دوقیدی سفر( مطالعه موردی: شهر کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of nitrogen dioxide behavior in Mashhad and its relationship with Meteorological Parameters
بررسی رفتار دی‌اکسید نیتروژن در شهرستان مشهد و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Water Extraction Indices Using Landsat Satellite Images (Case Study: Gamasiab River of Kermanshah)
ارزیابی شاخص‌های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis Quality of Life in Urban Areas Using Geographic Information System (GIS) (Case Study: District 2 of Mashhad)
تحلیل فضایی کیفیت زندگی شهروندان در محیط های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مطالعه موردی: منطقه2 شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Importance of Lighting in Promoting Nightlife of Urban Spaces Case Study : Traditional neighborhood of Maghsoudieh Tabriz
بررسی اهمیت نورپردازی در ارتقاء سرزندگی شبانه فضاهای شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Willingness to take action toward climate change in Agriculture Experts in Khuzestan Province.
تمایل به اقدام جهت کاهش تغییرات اقلیمی در میان متخصصان کشاورزی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 57 (2020-6)


Monitoring and Assessing the Changes in the Coverage and Decline of Oak Forests in Lorestan Province using Satellite Images and BFAST Model
پایش و ارزیابی تغییرات پوشش و زوال جنگل‌های بلوط در استان لرستان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل BFAST
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of urban land utilize by using optimization algorithm based on biogeography Case study: Semnan County
تحلیلی از کاربری اراضی شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی مطالعه موردی: شهرسمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Impact of Temperature and Wind In the Southern Low Pressure Systems
بررسی اثر تغییر دما و باد در سامانه های کم فشار جنوبی (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of urban viability indicators status in Shahrekord, based on the position of urban management
بررسی وضعیت شاخص‌های زیست پذیری شهری در شهرکرد بر مبنای جایگاه مدیریت شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation the Arcitutural Charhacteristic Effect in Increasing the Cooling Needs of Tehran (Case Study: 12 & 22 Region)
شبیه سازی تاثیر عناصر معماری در کاهش بار سرمایشی داخلی ساختمان در شهر تهران (مطالعه موردی: مناطق 12 و 22)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Analysis of Sports Tourism Marketing Mix in Mazandaran with 7P's Approach
تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the quality of educational services provided for rural administrators (A case study of Dehyars in Nasrabad District, Torbat Jam County)
تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دهیاران روستایی (مطالعه موردی: دهیاران روستای بخش نصرآباد تربت جام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizing Coastal Land Use for Urban Tourism Development (Case Study: Sorkhrood)
ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری ( مطالعه موردی : شهر سرخ رود )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lateral Change Detection of Ghezlozan River Channel from 1993 to 2013
آشکارسازی تغییرات جانبی مجرای رودخانه قزل اوزن در بازه زمانی 1993 تا 2013
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the geopolitical role of the city
تبیین نقش ژئوپلیتیکی شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Quality of services provision in the system of Bus Rapid Transit from the viewpoint of citizens Case study: Rasht city
سنجش کیفیت ارائه خدمات در سامانه اتوبوس های تندرو از دیدگاه شهروندان، مطالعه موردی: کلانشهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Empirical Interventions on Improving the Historical Urban Texts of Iran and the World A Comparative Study of Historical Cities of Birjand in Iran and Pensicola in Spain
بررسی تطبیقی تجارب حاصل از مداخله‌ در بافت تاریخی شهری ایران و جهان، مورد مطالعه: شهر بیرجند در تطابق با شهر تاریخی پنسیکولا در اسپانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the crop planting calendar using T-test observation and Zoning Agro Climati and agricultural with Hotelling test in Kermanshah province
تعیین تقویم زراعی کاشت ذرت با استفاده از آزمون T مشاهده‌ای و پهنه بندی آگروکلیمایی و زراعی آن با آزمون هتلینگ در استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and identification of areas susceptible to flood spreading from the viewpoint of geological formations in Birjand watershed using RS / GIS
سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند‌های زمین‌شناسی در حوزه آبخیز بیرجند با استفاده از RS/GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 56 (2020-4)


Article Title Article Title Pattern analysis using fuzzy VIKOR in locating educational facilities district Case Study: District 14 of Tehran Metropolis
کاربرد تحلیل فازی ویکور در جانمایی فضاهای آموزشی در سطح نواحی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sun, Wind and Light (Design Strategies in Consistent Architecture with Climate) Case Study: Yazd City
خورشید، باد و نور(استراتژیهای طراحی در معماری همساز با اقلیم) مطالعه موردی: شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Strategic Model for Technological Crisis management - A Case Study on South Pars Gas Complex – Assaluyeh-Bushehr-IRAN
ارایه مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های تکنولوژیک مطالعه موردی : مجتمع گاز پارس جنوبی , عسلویه , استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The thermal evaluation of snow line and identification of potential areas of snow falling in the Alborz Mountains with NOAA-AVHRR images
ارزیابی دمایی خط برف و شناسایی مناطق دارای پتانسیل ریزش برف در کوه‌های البرز با تصاویر NOAA-AVHRR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paleogeomorphology Reconstruction of Della Landslide and the Formation of the Shimbar Dam Lake in Indica – Khuzestan province
بازسازی پالئوژئومورفولوژی زمین لغزش دلا و شکل گیری دریاچه سدی شیمبار شهرستان اندیکا- استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Evapotranspiration in Fars Province Using Experimental Indicators
برآورد میزان تبخیر و تعرق در استان فارس با استفاده از شاخص‌های تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling land use changes using Markov chain model and LCM model
مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف و مدل LCM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainable Planning of Cross Border Cooperation Development (CBC): The factors and drivers that affect the stability of border regions
برنامه‌ریزی پایدار توسعه همکاری‌های مناطق مرزی (CBC): عوامل و محرک های موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Vulnerability Analysis Against earthquake hazard With the ELECTRE FUZZY method (Case Study: Karaj Metropolis)
تحلیل آسیب‌پذیری شهری در برابر مخاطره زلزله با روشELECTRE FUZZY (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The site selection of heat islands and its adaptation to satellite imagery based on the TOPSIS model in Mashhad
مکانیابی جزایر حرارتی و انطباق آن با تصاویر ماهواره‌ای بر اساس مدل تاپسیس در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Analyzing the Effects of Urban Creep on the Situation Development of Rural Areas around (Case Study: Villages around of Marivan City)
شناسایی و تحلیل اثرات خزش شهری بر وضعیت توسعه نواحی روستایی پیرامون(مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of hydromorphological conditions of the river using the MQI method (Case study area: JAJROOD River)
ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه با استفاده از روش MQI (منطقه مورد مطالعه: رودخانه جاجرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender and community development in Iran with emphasize in driving force the case study: Nemat Abad Tehran
جنسیت و توسعه اجتماعات محله ای در ایران با تاکید بر نیروهای پیش ران و بازدارنده مورد شناسی: محله نعمت آباد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Climate Potential for Tourism Planning and Development in Guilan Province
پتانسیل های اقلیمی موثر جهت برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 55 (2019-12)


Analysis of spatial distribution and access to schools in district 20th of Tehran ‎municipality
تحلیل توزیع فضایی و دسترسی به مدارس در منطقه 20 شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and analysis of the sensitivity of different methods for estimating of the reference crop evapotranspiration in a cold and moderate climate (Case study: Saqez catchment)
ارزیابی و تحلیل حساسیت روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در اقلیم سرد و معتدل (مطالعه موردی: زیر حوضه سقز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Capacity Assessment for Ecotourism Development Using Geographic Information System (Case Study: Mianeh County)
ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان میانه در راستای توسعه اکوتوریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of guide plans on the mental health of villagers (Case study: Central district of Darab County)
ارزیابی اثرات طرح‌های هادی بر سلامت روان روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of drought effects on the economic, social and environmental conditions of rural areas, from the viewpoint of heads of households
بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی از دید سرپرستان خانوارها (مطالعه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسلام آباد غرب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating temporary population centers after an earthquake in urban settlements Case Study: Sabzevar City
مکان‌یابی مراکز اسکان موقت جمعیت پس از زلزله در سکونتگاه‌های شهری مطالعه موردی: شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the trend of changes in the eastern county's of Lake Urmia and identification of areas capable of cultivating saline plants using remote sensing and GIS
بررسی روند تغییرات کاربری شهرستان‌های شرق دریاچه ارومیه و شناسایی مناطق دارای قابلیت کشت گیاهان شوری پسند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and predicting of the spatial variations Precipitation cores in Iran
مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات مکانی هسته‌های بارشی در ایران‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing citizens' satisfaction from urban management performance in the field of urban servicesCase study: City of Farouj
ارزیابی میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات شهری، مطالعه موردی: شهر فاروج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of statistics and anomalies of rainfall in Iran during the Warm period(1951-2010)
تحلیل آماره ها و بی هنجاری های بارش های ایران در دوره گرم سال (1951-2010)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geomorphologic Phenomenon of Marly Hills and its Effect on Chemical Quality of the Agricultural Water (case study: Kalateh-Sadat watershed of Sabzevar)
پدیده ژئومورفولوژیک تپه‌های مارنی و تأثیر آن بر کیفیت شیمیایی آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The studying and synoptic analysis of mechanical in mechanism of widespread winter precipitation of Iran
بررسی و تحلیل همدیدی دینامیکی سازکارهای بارش فراگیر زمستانه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the factors affecting the karst zonation and development of Khorin Mountain using Fuzzy Logic.
بررسی عوامل موثر در توسعه یافتگی و پهنه‌بندی کارست کوهستان خورین با استفاده از منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IdentifyiIdentifying and Analyzing the Effects of Variables and Indicators Effectively on the Strategic Importance of Harirud for Iran with the Interaction Impact Analysis Approach
شناسایی و تحلیل تأثیر متغیرها و شاخص‌های مؤثر در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران با رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 54 (2019-12)


Explanation the Functional principals of Spatial Governance in trans structure framework methodology
تبیین بنیان های کارکردی حکمروایی فضایی در چارچوب انگارۀ پساساختارگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating factors and stimuli affecting the empowerment of rural women (Case study: Zanjan city)
بررسی عوامل و محرک‌های موثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation a Road Map of Service Quality for Travel Agencies by SERVQUAL and REMBRANDT
ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روشهای سروکوال و رمبراند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Tourism Comfort Climate Index in Desert Area (Case Study: Yazd Province)
مطالعه شاخص اقلیم آسایش گردشگری در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synoptic Analysis of Early Heat Waves in Northwest of Iran
تحلیل اماری سینوپتیکی امواج گرمایی زودرس در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geopolitical Explanation of the State Department's Performance in Iran's Power Relations with Foreign Governments (1821-1847 M)
تبیین ژئوپلیتیک عملکرد وزارت خارجه در مناسبات قدرت ایران با دول خارجی(1200-1226 ه-ش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing the Entrepreneurship Development Model Women with a sustainable rural development appriach in Gulistan e Jauhar
ارائه مدل توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد توسعه پایدار روستایی در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of decision making of urban land policies in the physical development (case study: SARI)
الگوی تصمیم‌گیری سیاست های زمین شهری در توسعه ی فیزیکی شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An inquary on how to apply the approach of of Residents in Codification of conceptual concepts of the Persistent Iranian Neighbourhood updated with uses the Grounded theory method.(Case study: Oudlajan, Fahaadaan, Jolfa, Narmak and Ekbatan Neighborhoods)
جستاری بر چگونگی کاربست دیدگاه ساکنان در تدوین مدل مفهومی محله ماندگار ایرانی روزآمد با استفاده از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: محله های عودلاجان، فهادان، جلفا، نارمک و اکباتان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of pavement on increasing social interactions in urban spaces of Bojnourd (Case study: Taleghani Street, Shahid Square to Telecommunication Area)
تاثیر پیاده راه بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد (نمونه موردی : خیابان طالقانی، محدوده میدان شهید تا مخابرات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling inequality levels with the help of spatial and non-spatial indices in northern Khorasan
مدل سازی سطوح نابرابری به کمک شاخص های مکانی وغیر مکانی در خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of snow cover changes affected by climate change In North West of Iran
بررسی روند تغییرات پوشش برف شمالغرب ایران تحت تاثیر تغییرات اقلیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Improvement of Sustainable livelihoods from the Perspective of Local People, Case Study: Ardabil County
عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the correlation of faults with karstic springs in the mountain range of Prav Bisotun-Kermanshah
ارزیابی ارتباط گسل‌ها با چشمه‌های کارستی در توده کوهستانی پراو بیستون-کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 53 (2019-7)


Analysis of Drought Spatial Statistics in Iran
تحلیل آمار فضایی خشکسالی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and implementing a Web-based real time routing service for crisis management (a case study for district 11 of Tehran)
طراحی و اجرای وب سرویس مسیریابی لحظه ای از دیدگاه مدیریت بحران (مطالعه موردی - منطقه 11 تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiation balance and urban land use (case study: Kermanshah city)
بیلان تابش و کاربری اراضی شهری )نمونه موردی: شهر کرمانشاه(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring the earth surface temperature and relationship land use with surface temperature using of OLI and TIRS Image
عنوان مقاله پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و ETM+ مطالعه موردی: (شهرستان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning atmospheric Hazards in North West of Iran
پهنه ‌بندی مخاطرات جوی در شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Projection and prediction of the annual and seasonal future reference evapotranspiration time scales in the West of Iran under RCP emission scenarios
تصویرسازی و پیش‌بینی تغییرات آتی تبخیر و تعرق مرجع در مقیاس‌های فصلی و سالانه در غرب ایران بر اساس سناریوهای انتشار RCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning the villages at flood risk in the Varkesh-Chai drainage basin by GIS and HEC - RAS software and HEC- GEO - RAS extension
پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه ی آبریز ورکش چای با استفاده از نرم افزار‌HEC-RAS و الحاقیه‌ی HEC-GEO-RAS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spatial Planning in Urban Areas of Kohgiluyeh and Bouyer Ahmad Province by Techniques; Development Combination Index and Mauritius
ارزیابی برنامه ریزی فضایی مناطق شهری شهرستان های استان کهگیلویه وبویراحمد با تکنیک های ؛ شاخص ترکیبی توسعه و موریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flood risk zoning due to climate change under RCP 8.5 scenario using hydrologic model SWAT in Gis (Azarshahr basin)
پهنه بندی خطر سیلاب در اثر تغییرات اقلیمی تحت سناریو RCP 8.5 با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT در محیط Gis (حوضه آذرشهر چای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the mental and emotional effects of Sahand Bonab thermal power plant greenhouse on rural communities, Case study: Rurlas in Bonab
ارزیابی اثرات روحی و روانی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیروگاه حرارتی سهند بناب بر جوامع روستایی، مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بناب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Spatial Pathology of the Physical and Social Structure of the City with Non-Relevant Defense Approach Case Study: Tehran Metropolitan Area
تحلیلی بر آسیب‌شناسی فضایی از ساختار کالبدی و بافت اجتماعی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل مورد پژوهی: منطقه شش کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of susceptible areas to water erosion in the Hervi watershed
پهنه‌بندی نواحی حساس به فرسایش آبی در حوضه آبخیز هروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of temporal and spatial correlation between precipitable water vapor retrievals from AIRS satellite sensor and 29 synoptic station measurements in Iran
تحلیل همبستگی مکانی و زمانی بین بخار آب قابل بارش سنجنده AIRS و داده های 29 ایستگاه سینوپتیک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical analyzes and anomalies of precipitation in cold period in order to understand the effect of climate change on different regions of Iran (1951-2010)
تحلیل آماره ها و بی هنجاری های بارش در دوره سرد به منظور درک اثر تغییر اقلیم بر مناطق مختلف ایران (1951-2010)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 52 (2019-3)


A Decision Support System for Parking Site Selection in Urban Environment, case study:Tehran city
سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به منظور مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی در محیط شهری، مورد مطالعه: شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the causes of groundwater leakage in Nahabad Mamsan plain using geomorphic indices based on geo Dualiteh theory
بررسی علل افت آبهای زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و مبتنی بر نظریه ژئودوآلیته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Multi Objective land Allocation technique for land use Planning Approach Case study: Hamadan County
کاربرد روش چند هدفه ی تخصیص زمین با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهرستان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal locating of Urban Waste Recycling Facility (Case Study: Kelardasht, Iran)
مکانیابی بهینه جایگاه بازیافت پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان کلاردشت )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of Shiraz urban areas in terms of social justice with an emphasis on public services
واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تأکید بر خدمات عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and investigation of the area under cultivation in Lenjanat using Landsat 8 satellite images
تعیین و بررسی سطح زیرکشت محصولات زراعی در ناحیه لنجانات با استفاده از تصاویر ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Vulenerabilty of Karstic Aquifers in Kermanshah Plain and Bistoon-Parao Mass Using COP Model
ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان‌های کارستی دشت کرمانشاه و توده بیستون- پرآو با استفاده از مدلCOP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of changes in surface urban heat-island (SUHI) in day and night using multi-temporal MODIS sensor data products (Case Study: Tehran metropolitan)
تحلیل تغییرات جزیره حرارتی سطوح شهری در روز و شب با استفاده از محصولات چند زمانه سنجنده مادیس (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting Average Daily Temperature in the Khorasan Razavi Province
پیش بینی میانگین روزانه ی دما در استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of urban sprawl in emerging of transportation flows and urban air pollution in Tehran metropolitan region
اثرات توسعۀ گسیختۀ شهر بر شکل گیری جریان حمل و نقل و آلودگی هوای منطقۀ کلان شهری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting of Temporal-Spatial Sand Dunes Transition Caused by Marine Storms (Case Study: The Coast of Makran, Iran)
پیش‌بینی تغییرات فضایی – زمانی تپه‌های ماسه‌ای ناشی از طوفان‌های دریایی (مطالعه موردی: سواحل مکران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of heat waves temporal fluctuation in North - West region of Iran and their relationship with greenhouse gases and global land-ocean temperature anomalies
تحلیل نوسانات زمانی امواج گرمایی منطقه ی شمالغرب ایران و ارتباط آنها با گازهای گلخانه ای و ناهنجاری های دمایی کره ی زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification and identification of karstic aquifers in the OSHTORANKUH region
پهنه بندی و شناسایی آبخوان های کارستی در منطقه اشتران کوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of precipitation in Mazandaran province
تحلیل فضایی بارش استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 51 (2018-7)


Investigation and analysis of cycles and spatial correlation model of Iranian monthly rainfalls
بررسی و تحلیل چرخه ها و الگوی خودهمبستگی فضایی بارش های ماهانه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Karaj River And Currents torrential It And its role in groundwater shahriar Plain
بررسی ویژگی رود کرج و جریانهای سیلابی آن و نقش آن در آبهای زیرزمینی منطقه دشت شهریار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of heating degree day requirments changes under climate change in South Khorasan
واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

VMLP neural network design using optimization algorithms to predict spider suspend (Case Study: Watershed Dam Kardeh)
طراحی شبکه های عصبی فیدبک تکاملی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عنکبوتی در برآورد بار معلق (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking of Tourism Village Locator with Environmental Criteria with FTOPSIS Case Study of Shoush
رتبه بندی مکان‌یابی دهکده گردشگری با تاکید بر معیارهای زیست محیطی به روش FTOPSIS (مطالعه موردی شهرستان شوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysing Methods of Measuring the Level of Development Based on the Experimental Data
جّستاری بر روش‌های سنجش سطوح توسعه‌یافتگی سرزمین بر مبنای داده‌های تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Curve Number and Estimating Runoff Yield In HESARAK Catchment
تعیین شماره منحنی و برآورد پتانسیل تولید رواناب حوضه آبخیز حصارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Moisture entering the atmosphere of Iran and its relationship with seasonal wet and dry periods
تغییرات رطوبت ورودی به جو ایران و ارتباط آن با دوره‌های مرطوب و خشک فصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Climate Change Induced Hydrogeomorphology by using SDSM in CAN Watershed
پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز کن بر اساس مدل ریز مقیاس نمایی آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Temporal Analysis of Dust Storms in Khoramabad Synoptic Station
تحلیل تغییرات زمانی توفان های گرد و غباری خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relationship between Urban Use land Spatial Patterns in the Growth of Urban Growth directions (Case Study: Rasht City)
بررسی رابطه الگوهای فضایی کاربری زمین شهری بر رشد و گسترش شاخک های خزنده شهری (مطالعه موردی شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Localization of physical expansion in Germi city, using VIKOR
تحلیلی بر مکان‌یابی جهات بهینه‌ی گسترش فیزیکی شهرستان گرمی با استفاده از مدل VIKOR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An adaptive estimation method to predict thermal comfort indices man using car classification neural deep belief
ارائه یک روش تخمین در پیش‌بینی شاخص‌های آسایش حرارتی انسان با بهره‌گیری از طبقه‌بندی ماشین عصبی باور عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the impact of physical dimensions - space to encourage walking in Tehran (Case Study: neighborhood Amirabad and Daneshgah Tehran)
بررسی تاثیر ابعاد کالبدی - فضایی بر پیاده‌مداری در شهر تهران (نمونه موردی: محلات امیرآباد و دانشگاه تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 50 (2018-6)


Evaluation proceeds model middling kriging in distribution spatial land use city (Case study: city Kerman)
ارزیابی عمکلرد مدل میان یابی کریجینگ در توزیع فضایی کاربری اراضی شهری ( مطالعه موردی: شهر کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empirical modeling potential transfer of land cover change pa city with neural network algorithms
مدل‌سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین شهرستان بهبهان با الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

optimal location to reduce earthquake vulnerability of cities (Case study: Bojnord)
مکان‌یابی بهینه برای کاهش آسیب‌پذیری شهری بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بجنورد )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Factors Affecting Regional Development in Iran
توسعه منطقه ای در ایران با رویکرد عدالت توزیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

spatial modeling of summer precipitation in North-west of Iran
مدل سازی فضایی بارش تابستانه شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the amounts of solutes and chemical elements found in the sources Drinking water in Khorramabad city
بررسی مقادیر املاح و عناصر شیمیایی موجود در منابع آب آشامیدنی شهرستان خرم‌آّباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Vegetation Temperature Status (VTCI) for monitoring drought in the watershed of Lake Urmia by using MODIS satellite imagery
ارزیابی وضعیت دمایی پوشش گیاهی (VTCI) برای پایش خشکسالی در حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining The Territoriality Of Fundamentalist Organizations in Fragile States(Case Study: ISIS in Libya)
تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولت های شکننده (مطالعه موردی:داعش در لیبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Gene Expression Programming and Support Vector Regression models to Modeling and Prediction Monthly precipitation
کاربرد مدل های برنامه ریزی بیان ژن و ماشین بردار رگرسیونی جهت مدل سازی و پیش بینی بارش ماهانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of flood capability in Jafarabad basin
بررسی سیل خیزی در حوضه آبریز جعفرآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Probable Maximum Precipitation Based on Synoptic Method in Ghomrood Basin
برآورد بیشینه بارش محتمل (PMP) در حوضه آبریز قمرود، به روش همدیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oil and Iran Regions Rural Economic Structure Alteration
نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal advection analysis of cooling waves of Iran
بررسی و تحلیل فرارفت دمایی امواج سرمایشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the probability distribution function of frosts in Iran during the period (1981-2010)
تعیین تابع توزیع احتمالاتی یخبندان‌های ایران طی 2010-1981
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 49 (2018-5)


Evaluation of satisfaction of tourists the quality of tourism services based on Kano model and SERVQUAL (Case Study: Tehran Darband area catering units)
ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری بر اساس مدل کانو و سروکوال (مطالعه‌ موردی: واحدهای پذیرائی محله دربند تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Growing Degree Days in the Northwest of Iran based on Climate Change Models
برآورد درجه- روزهای رشد در شمالغرب ایران بر اساس مدلهای تغییر اقلیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A spatial analysis of villagers' satisfaction with services provided by Rural Water and Wastewater Company (A case study of Fazl Dehestan, Neyshabur County)
تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مطالعه موردی: دهستان فضل شهرستان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paleohydrology based on sedimentology on Dasht e Arzhan basin SW Iran
باز سازی اقلیمی حوضه دشت ارژن فارس با استفاده از مطالعات رسوبشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Segmenting tourism in rural area by emphasizing on motivational factors: Case study of Kolan river catchment area
بخش بندی گردشگری در نواحی روستایی با تاکید بر عوامل انگیزشی: مورد مطالعه حوضه آبریز رودخانه کُلان ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Precipitation Trends Analysis in Southwest Asia during the Last Half Century
واکاوی روند بارش جنوب غرب آسیا در نیم سده‌ی گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Factors and Drivers of Livelihoods Change in Rural Households in Border Regions (Case Study: Minan district, Sarbaz township)
بررسی عوامل و محرک‌های تغییر الگوی معیشت روستاهای مناطق مرزی (مورد مطالعه: دهستان مینان، شهرستان سرباز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the hydro-morphological indicators of the Balharoud river with the aim of determining the trend and causes of riverbed change
تحلیل شاخص های هیدرومورفولوژی رودخانه بالهارود با هدف تعیین روند و علل تغییر بستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis on index of Remaining Carrying capacity of host community to tourism development (case study: shahroud city)
تحلیلی بر شاخص باقیمانده ظرفیت تحمل جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of climate change on the precipitable water content in the north coast of the Persian Gulf
اثر تغییر اقلیم بر میزان آب قابل بارش در سواحل شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal slope and azimuth analysis for photovoltaic panels based on solar radiation in Kashan
تحلیل شیب و آزیموت بهینه برای نصب پنل فتوولتاییک براساس تابش دریافتی خورشید در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geopolitical explanation for foreign policy of Islamic republic of Iran with an emphasis on Geo-economics capabilities
تبیین ژئوپلیتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قابلیتهای ژئواکونومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of North Atlantic Oscillation on the atmospheric middle level Anomaly and precipitation of Iran.Case study: west of Iran.
اثرات نوسان اطلس شمالی بر ناهنجاری تراز میانی جو و بارش ایران(مطالعه موردی: غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synoptic analysis and satellite monitoring dust phenomenon in Kermanshah province in 1987-2010 (case study: wide spread dust in 17 and 18 June 2009)
تحلیل همدید و پایش ماهواره ای پدیده ی گرد و غبار در استان کرمانشاه در - بازه ی زمانی 1987 تا 2010) )مطالعه ی موردی: گرد و غبار فراگیر 27و 28 خرداد 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 48 (2018-4)


Investigating the Feasibility of Urumia Urban Areas Livability using RALSPI Model
قابلیت سنجی زیست پذیری مناطق شهری ارومیه با مدل RALSPI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of leisure geography in Ahvaz metropolitan
بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micro-classification of orchards and agricultural croplands by applying object based image analysis and fuzzy algorithms for estimating the area under cultivation
ریز طبقه بندی اراضی باغی و زراعی با استفاده از تکنیکهای پردازش شی پایه والگوریتم های فازی با هدف تخمین سطح زیر کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

land readjustment method; a solution to Organize of brownfeilds ;case study: the Buick alley of yazd city
بازپیرایی زمین راهکاری به منظور ساماندهی اراضی بایر شهری؛ مورد پژوهی: محله "کوچه بیوک" شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of numerical model, neural intelligent and GeoStatistical in estimating groundwater table
مقایسه مدل‌ عددی، روش‌های هوشمند عصبی و زمین آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role of weathering on the quality and durability of building materials on the southern slopes of alluvial fans Chagatai
بررسی نقش هوازدگی در کیفیت و دوام مصالح ساختمانی در مخروط افکنه های دامنه های جنوبی جغتای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Air temperature estimation based on environmental parameters using remote sensing data
تخمین دمای هوا بر اساس پارامترهای محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslides susceptibility mapping using fuzzy logic and AHP
شبیه سازی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of poverty in rural areas (Case Study: District of Saravan city of Rasht)
سنجش وضعیت فقر در نواحی روستایی(نمونه موردی: دهستان سراوان شهرستان رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Trend Analysis and Forecasting of Extreme Temperature Parameters in southern part of the Caspian Sea
تحلیل روند تغییرات و پیش بینی پارامترهای حدی دمای ناحیه جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of inter-decade changes in trends and spatial patterns of annual and seasonal precipitation, case study: West of Iran
بررسی و تحلیل تغییرات درون دهه‌ای روند و الگوی فضایی بارش‌های سالانه و فصلی (مطالعه موردی: نیمه غربی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of LAI in Iran based on MODIS satellite data
واکاوی نمایه‌ی گستره‌ی برگ در ایران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سنجنده‌ی مادیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining geopolitical components affecting the strategic linkages of countries Case Study: Iran and Iraq
تبیین مولفه های اثرگذار بر پیوند استراتژیک کشورها مطالعه موردی؛ ایران و عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan
مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 47 (2017-12)


Spatial Analysis of thunder storm in Iran
تحلیل فضایی توفان‌های تندری در گستره کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site assessment for industrial mass cultivation of microalgae: case studies from Persian Gulf and Oman Sea coastal areas
مکان یابی کشت گسترده صنعتی جلبک: مطالعه موردی درسواحل خلیج فارس و دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation and Analysis of Caspian Region's Future Rainfalls by Using General Atmospheric Circulation Models.
برآورد و تحلیل مقادیر آتی بارش های نواحی خزری با بکارگیری مدل های گردش عمومی جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and post-procession of temperature and precipitation elements, using output of RegCM4 dynamic model in Great Khorasan
برونداد مدل دینامیکی‌RegCM4 در شبیه سازی داده های فصلی و سالانه بارش - دما، در ناحیه شرق و شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Future Studies Urban bubble in Tehran metropolitan
آینده پژوهی حباب شهرنشینی در کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy comparison of Elamn and Jordan artificial neural networks for air particular matter concentration (PM 10) prediction using MODIS satellite images, a case study of Ahvaz.
مقایسه پراکنش خطا در شبکه‌های عصبی مصنوعی بازگشتی Elman و Jordan در تخمین غلظت ذرات معلق اتمسفر (PM10)با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS (مورد مطالعاتی: شهر اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synoptic-Statistical Analysis of Ozone's (O3) Extreme Days in Tehran
واکاوی همدید- آماری روزهای فرین همراه با ازون در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding the semantic principles of a political map
تفهیم بنیادهای معنایی نقشه سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation yield of maize based on scenarios of climate change in Fars province
شبیه سازی عملکرد دانه ذرت براساس سناریوهای تغییر اقلیم در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of active faults in the groundwater level of Shaharchay basin in Urmia
نقش گسل فعال در سطح تراز آب زیرزمینی حوضه شهرچای ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PM10 AIR POLLUTION IN MASHAD CITY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MAKOV CHAIN MODEL
پیش بینی آلودگی PM10 هوای شهر مشهد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی MLP و مدل زنجیره مارکف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic analysis of hardships and opportunities for developing urban tourism(Pilot study: shahr-e-kord)
تحلیل راهبردی تنگناها و فرصتهای توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی: شهر شهرکرد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of spatio-temporal of albedo over Iran
مدلسازیِ فضایی - زمانیِ آلبدو در گستره‌یِ ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 46 (2017-12)


Evaluation Indicators of Tourism Development In The City of Kashan
ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه موردی « شهر کاشان »
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Effects of Intercity Flows on Land Use Changes outside the Urban Boundaries; Case study: Lands around the communication roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari
واکاوی اثرات جریان‌های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی واقع در خارج حریم شهرها؛ مورد مطالعه: اراضی پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم‌شهر و ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of Agro climatic potentials of Kermanshah and Isfahan provinces in autumn cultivation of sugar beet
ارزیابی قابلیت های آگروکلیمایی استان های کرمانشاه، اصفهان از نظر استعداد کشت چغندر قند پاییزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Indices of Proper Housing Model from the Perspective of Residents of Marginal Groups in Mashhad
بررسی شاخص‌های الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین گروه‌های حاشیه‌نشین شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ecological Potential of Ecotourism Development on Extensive and Focused Outing in Shahreza
ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ تفرج متمرکز و گسترده اکوتوریسم در شهرضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying and Analyzing Regional Inequalities (case study: cities of Ardabil province, Iran 2006 – 2011)
بررسی و تحلیل نابرابری‌های ناحیه ای در شهرستان‌های استان اردبیل طی دوره های 1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Security Sequences of Climate Change (Case Study: Iran’s Central Drainage Basin)
تبیین پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم نمونه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the relationship of regional deprivation indices with environmental sustainability (Case study: villages of Poldokhtar Township)
تحلیل ارتباط شاخص های منطقه ای محرومیت با پایداری محیطی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان پلدختر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of atmosphere middle level changes center affecting on dry day of Zab catchment using PCA
بررسی مرکز تغییرات تراز میانی جو موثر بر روزهای خشک سطح حوضه آبریز زاب با استفاده از PCA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship analysis of road markets with socio-economic stability of villages in Sistan region
تحلیل رابطه ی بازارهای جاده ای با پایداری اقتصادی- اجتماعی روستاهای منطقه سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 45 (2017-9)


Analysis of the relationship between objective and subjective indicators of quality of life in terms of access to urban services in the context of old zone of Urmia
تحلیلی بر تعامل کیفیت زندگی عینی و ذهنی برمبنای دسترسی به خدمات عمومی در بافت تاریخی شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل شبکه مهاجرت های بین استانی در ایران (90-1385)
تحلیل شبکه مهاجرت های بین استانی در ایران (90-1385)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه محله محور بخش مرکزی شهر بروجرد
توسعه محله محور بخش مرکزی شهر بروجرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش گردشگری بر همگرایی واحدهای سیاسی- فضایی‌ ایران و آذربایجان
ارزیابی نقش گردشگری بر همگرایی واحدهای سیاسی- فضایی‌ ایران و آذربایجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سنجش پایداری سکونتگاههای روستایی دهستان هق شهرستان اشنویه
تحلیل سنجش پایداری سکونتگاههای روستایی دهستان هق شهرستان اشنویه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شهر فشرده و توسعه پـایدار شهری شهر سبزوار
شهر فشرده و توسعه پـایدار شهری شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تطبیقی اثربخشی شاخص دسترسی در میزان وقوع جرم در دو محدوده کلانتری شهر اهواز
تحلیل تطبیقی اثربخشی شاخص دسترسی در میزان وقوع جرم در دو محدوده کلانتری شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثرات تاریخی قلمروهای فرهنگی هلال خصیب و یونان باستان در چارچوب نظریه سازه انگاری
مقایسه اثرات تاریخی قلمروهای فرهنگی هلال خصیب و یونان باستان در چارچوب نظریه سازه انگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی ها و موانع ایجاد نهادهای های اجتماعی محله محور از نگاه شهروندان محلات واقع شده در شهر فردوسیه - شهرستان شهریار
ویژگی ها و موانع ایجاد نهادهای های اجتماعی محله محور از نگاه شهروندان محلات واقع شده در شهر فردوسیه - شهرستان شهریار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز لواسانات
پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز لواسانات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 44 (2017-6)


Estimation of Soil Erosion in Sefidrood Watershed by Emphasis on the Role of Landforms
برآورد فرسایش خاک درحوضه سفیدرود با تاکید بر نقش لندفرم ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Vulnerability of Infrastructures in Ardabil City in terms of passive defense
ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamics of vegetation in Karun watershed within Khuzestan province in relation with Temperature factors and precipitation
پویایی پوشش گیاهی در رابطه با دما و بارش در مراتع حوضه کارون محدوده‌ی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritize the factors affecting on development of ecotourism villages of Barzok district- kashan by Combining DEMATEL and ANP Methods
اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت گردی روستاهای بخش برزک-کاشان با تلفیق تکنیک های DEMATEL و ANP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Migration, Ethnocentrism and Linguistic Diversity Effect in the Development of the Takestan city
مهاجرت و تاثیر قوم مداری و تنوع زبانی در توسعه شهری تاکستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the best time series model for forecasting annual rainfall of selected stations of Western Azerbaijan province
تعیین بهترین مدل سری زمانی در پیش بینی بارندگی سالانه ایستگاه های منتخب استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the degree of social capital in Urban renewal of old textures in Zanjan old texture
بررسی میزان سرمایه اجتماعی جهتِ نوسازی بافت فرسودۀ شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of landslide hazard models in Chamsangar basin
ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین لغزش در حوضه چم‌سنگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spatial-Temporal Variations of Incoming Solar Radiation in Kermanshah Province Using "Liu and Jordan" Model
ارزیابی تغییرات فضایی ـ زمانی تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه با مدل "لیو و جُردن"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of the wheat rust disease infected farms using Landsat images
تشخیص مزارع آلوده به بیماری زنگ گندم با استفاده از تصاویر لندست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 43 (2016-12)


Study of the relation between NCPI and CACO indices with autumn precipitation of Southern Coast of Caspian Sea
بررسی رابطه شاخص های NCPI و CACO با بارش های فراگیر پاییزه، سواحل خزر جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Warm Worldthe fluctuation of Temperature Iran under the Dynamic Model EH5OM
اثرگرمایش جهانی برتغییرات دمای ایران تحت مدل دینامیکی EH5OM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Spell of Rainy Days in Lake Urmia Basin using Markov Chain Model
بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The scrutiny of geomorphologic effects of Armaghankhane and Taham faults
شواهد ژئومورفولوژیکی گسل‌های ارمغانخانه و تهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of annual precipitation of Khuzestan province; An approach of spatial regressions analysis
تحلیل فضایی بارش سالانه استان خوزستان، رویکردی از تحلیل رگرسیون های فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Influences of housing quality in rural settlements vitality Khavmyrabad district, Mariwan township
ارزیابی اثرات کیفیت مسکن در سرزندگی سکونتگاه های روستایی دهستان خاومیرآباد، شهرستان مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rural Guide Plan on Objective Quality of Life among Rural Communities in Fariman County
بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان فریمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site Selection of Landfill with emphasis on Hydrogeomorphological – environmental parameters Shahrood-Bastam watershed
مکان یابی دفن پسماند با تاکید بر پارامترهای هیدرو ژئومورفولوژیکی- زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of topography on the simulation of Sistan wind structure in the east of Iranian Plateau
نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling feasibility and prediction of minimum and maximum temperature in Iran by bettitt and Holt-Winters methods
امکان سنجی مدل سازی و پیش‌بینی دماهای کمینه و بیشینه ایران با روش پتیت و هالت- وینترز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 42 (2016-12)


The Measure of Residential Segregation of Socio-Economic Groups by Using Multigroup Indices in Shiraz City
سنجش جدایی گزینی مسکونی پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی شهر شیراز با استفاده از شاخص‌های اندازه‌گیری چندگروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

estimation of Soil erosion and sediement yield in Lay Chay basin
برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب درحوضه لای چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of different estimation methods for missing rainfall data
ارزیابی عملکرد روش‌های مختلف در بازسازی داده های بارش ماهانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Mesoscale Convective Systems Characteristics in West of Iran Case Study: April 23, 2004
واکاوی ویژگی‌های سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس غرب ایران مطالعه موردی: 23 آوریل 2004
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of climate change impacts on streamflow regime of a river Arazkooseh River Basin
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی جریان سطحی رودخانه حوضه آبخیز ارازکوسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effective Components on Guidance plan Improvement base of Attitude of Rural Managers and Rural Council Members in Central district of Kermanshah County
بررسی عوامل موثر در بهبود عملکرد طرح هادی از دیدگاه دهیاران و اعضای شورای روستایی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing the orientation of the open spaces and building constructions for cold climate based on sunshine in borujerd city
بهینه‌سازی جهت‌گیری فضاهای آزاد و بناهای ساختمانی اقلیم سرد با تأکید برتابش آفتاب شهر بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Artic Oscillation (AO) and its role on of wintertime monthly minimum temperatures variability in Northeastern region of Iran
نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه منطقه شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inspection of temperature alteration and it’s prediction possibility in Ardebil province using statistical analysis and adaptive neuro -fuzzy inference system
بررسی تغییر‌ دما و ارزیابی امکان پیش‌بینی آن در استان اردبیل بر اساس روش های آماری و سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of groundwater level Sharif Abad catchment of Qom using WANN and GP models
پیش بینی تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز شریف آباد قم با استفاده از مدل های موجک عصبی و برنامه ریزی ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 41 (2016-9)


Investigating the Trend of Changes in some Climatic Elements in Chaharmahal and Bakhtiari Province
بررسی روند تغییرات برخی عناصر اقلیمی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic simulation of the Alborz Mountain in spread and thickness of sea breeze on the southern coast of the Caspian Sea
شبیه سازی دینامیکی تاثیر رشته کوه البرز بر ضخامت و عمق نفوذ نسیم دریا در سواحل جنوبی خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Checking Mehr housing development policies in the framework of infill development from View residents Mehr housing of Mahabad city
بررسی سیاست های توسعۀ مسکن مهر شهرستان مهاباد در چارچوب توسعه درون‌زا از دیدگاه ساکنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Justice Of having the advantages Of Facilities And Service In Rural Settlements Villages Of Province Gilan)
عدالت فضایی بهره مندی از امکانات و خدمات در سکونت گاه های روستایی دهستان های استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخصNDVI در دشت قروه و دهگلان
تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخصNDVI در دشت قروه و دهگلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzes of the effects and security function social capital in sustainable rural border areas the villages of the central city of Saravan
تحلیل اثرات و کارکردهای سرمایه اجتماعی در امنیت پایدار روستاهای مناطق مرزی بخش مرکزی شهرستان سراوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the morphometric features of KabirKooh landslide
برآورد شاخص های مورفومتری زمین لغزش کبیرکوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Broujerd city’s Sustainability Compared with Iran Urban Centers
تحلیل پایداری شهر بروجرد در مقایسه با نقاط شهری کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contents
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Contents.ghyj
فهرست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 40 (2016-6)


Monitoring Identification of salt crusts in dry areas by satellite data’s processing
پایش نمکزارهای مناطق خشک با پردازش داده های ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of urban development and land use changes on the climate of the city of Shiraz and Fasa
تأثیر توسعه شهری و تغییرات کاربری بر عناصر آب و هوایی شهر شیراز و فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seismic hazard zoning in Urmia urban area.
پهنه بندی خطر زمین لرزه ی منطقه شهری ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysing the Physical Quality of Reconstructed Residential Environment of Bam City
تحلیل کیفیت کالبدی محیط مسکونی بازسازی شده شهر بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementation of Integrated System for Urban Land Use Change Modeling
طراحی و پیاده سازی یک سیستم یکپارچه مدل سازی تغییر کاربری اراضی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical - Spatial Analysis of the Core of Siberian High Pressure System Period 1955-2014)
تحلیل فضایی آماری هسته ی مرکزی سامانه ی پرفشار سیبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical and synoptic analysis of cold waves in North West of Iran
تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of geomorphic and morphotectonic indixes to assessment active tectonics in Abdoughi area, North east of Yazd, Central Iran
بررسی شاخص های ژئومورفیک و مورفوتکتونیکی برای ارزیابی تکتونیک فعال در محدوده آبدوغی، شمال شرق یزد، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Contents
فهرست نشریه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 39 (2015-12)


Analysis of urban spatial transformations by using Cellular Automation (CA); for direction spatial development of Chalous city
الگوسازی گرایش‌های فضایی شهرها با استفاده از الگوی رشد خودکار سلولی جهت امکان‌سنجی و انتظام توسعه فضایی شهر چالوس
| [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Monthly moisture advection changes in Iran’s atmosphere over the recent half-century
تحلیل تغییرات وزش رطوبتی ماهانه جو ایران طی نیم قرن اخیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Spatio-temporal analysis of snow cover in Iran based on topographic characteristics
تحلیل زمانی و مکانی پوشش برف در ایران بر پایه ویژگی های توپوگرافیکی
| [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of the province's tourism climate comfort using TCI by GIS
تحلیل فضایی اقلیم آسایش گردشگری استان کرمان با استفاده از مدل TCI در محیط GIS
| [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the natural capacity of winter sports tourism development in rural areas Zab basin using GIS and MCDM
ارزیابی توان طبیعی توسعه گردشگری ورزش های زمستانه مناطق روستایی حوضه آبریز زاب با استفاده از GIS و MCDM
| [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizinghydrological erosion-prone response units in Latyan catchment
اولویت‌بندی واحدهای پاسخ هیدرولوژیک از نظر نیاز به عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز لتیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Large-scale atmospheric circulation patterns associated with the occurrence of severe storms Zab basin
بررسی الگوهای بزرگ مقیاس گردش جوی مرتبط با وقوع توفانهای شدید حوضه ی آبریز زاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین عملکرد ذرت دانه ای به کمک شاخص های اقلیم شناسی کشاورزی در مناطق غربی و جنوب غربی ایران
تخمین عملکرد ذرت دانه ای به کمک شاخص های اقلیم شناسی کشاورزی در مناطق غربی و جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 38 (2015-4)


تحلیل آماری عدم اعتماد به بارندگی در ایران
تحلیل آماری عدم اعتماد به بارندگی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی گیاه برنج تحت مدیریت-های مختلف آبیاری درمنطقه خزری: ایستگاه رشت
شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی گیاه برنج تحت مدیریت-های مختلف آبیاری درمنطقه خزری: ایستگاه رشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات و مدل سازی دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از مدل سری های زمانی
بررسی تغییرات و مدل سازی دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از مدل سری های زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی ریزگردهای گسیل شده ازصحرای ترکمنستان به کرانه‌های جنوبی دریای خزر
شبیه‌سازی ریزگردهای گسیل شده ازصحرای ترکمنستان به کرانه‌های جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش ظرفیت‌سازی آموزشی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیت‌های عمرانی شهرستان بناب
بررسی نقش ظرفیت‌سازی آموزشی بر میزان مشارکت روستائیان در فعالیت‌های عمرانی شهرستان بناب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران
شناسایی روند تغییرات فراوانی وقوع طوفان های تندری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر آیین های فرهنگی- مذهبیِ بومی و نقش آن در توسعه گردشگری؛ آیین عید مرده ها در شهرستان سوادکوه
تحلیلی بر آیین های فرهنگی- مذهبیِ بومی و نقش آن در توسعه گردشگری؛ آیین عید مرده ها در شهرستان سوادکوه
| [Abstract-FA] | [XML] |

تبیین نظری بنیادهای ژئوپلیتیک دانش روابط بین الملل پس از جنگ سرد
تبیین نظری بنیادهای ژئوپلیتیک دانش روابط بین الملل پس از جنگ سرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Streamflow Changes under Climate Change Using Rainfall-Runoff Model in the Kor River Basin
تحلیل تغییرات جریان تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل شبیه‌سازی بارش- رواناب در حوضه رودخانه کُر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring spatial - temporal of Yazd urban form using spatial metrics
سنجش و اندازه گیری فضایی- زمانی فرم شهر یزد با بکارگیری متریک های فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

content
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 37 (2015-9)


Cycleanalysis oftime seriesof annualprecipitationHelehandMondwatershed
تحلیل روند و چرخه های سری زمانی بارش سالانه حوضه های آبریز حله و مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis and modeling of widespread anomalies of rainfall in entire West of Iran in relation with the behaviors of Mediterranean Pressure centers
واکاوی و مدل‌سازی ناهنجاری‌های فراگیر بارش غرب ایران در ارتباط با عملکرد مراکز فشار دریای مدیترانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Physical Quality of Rural Housing in Iran
تحلیل فضایی کیفیت کالبدی مساکن روستایی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synoptic analysis of 500 hpa flow patterns in rainy Spring’s Arasbaran region
شناسایی الگوهای همدیدی تراز میانی جو در بهارهای مرطوب منطقه ارسباران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological analysis of Mahabad river channeland the impact of Dam construction
تحلیل مورفولوژیکی مجرای رودخانه مهاباد و تأثیر احداث سد بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of quantitative and qualitative parameters influencing the housing planning of the country’s Provinces
تحلیل شاخص های کمی وکیفی تأثیرگذاردر برنامه ریزی مسکن استان های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstructing the temperature degree of the warm seasons through Quercus persica tree rings in Zagros forests Dena region
بازسازی درجه حرارت نیمه گرم سال از روی حلقه های درختی بلوط ایرانی منطقه دنا در جنگل های زاگرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of instability intensity of the villages with sustainable approach in Kaki district, Dashti Township
تحلیل فضایی شدت ناپایداری روستاها با رویکرد پایدار در بخش کاکی شهرستان دشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the feasibility of applying MODIS snow cover products in cloudy weather by the employment of its integration with microwave images
بررسی امکان کاربرد تولیدات سطح برف مودیس در شرایط ابری با استفاده از ترکیب آن با تصاویر مایکرویو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synoptic analysis of heavy precipitations of Kurdistan province
تحلیل همدید بارش های سیل آسای استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

kav
تبیین قلمرو و فضای برگزیده در اندیشه و اسطوره ایرانیان باستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Farmers' Willingness to Participation in Land Consolidation Projects in Meymeh District, Isfahan
بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح های یکپارچه سازی اراضی در بخش میمه استان اصفهان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Index
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 36 (2015-6)


Analyzing the effects of Khorramabad - Zal bridge highway construction on rural development Eastern Miankoh villages
تحلیل اثرات احداث آزاد راه خرم آباد- پل زال بر توسعه پایدار روستاهای دهستان میانکوه شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Kermanshah province Regional Development by using multi-criteria decision-making models
تحلیل فضایی توسعه منطقه‌ای استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم‌گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Rural Tourism on Rural Development: Hajij Village in Kermanshah
اثرات گردشگری روستایی بر توسعه روستای هجیج کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Analysis of Relationships between Monthly Maximum Temperatures in Iran and Global Mean Land-Ocean Temperature Anomalies
تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial dispersion of climatic factors in North and central basin of Iran using statistical models
پراکندگی فضایی عوامل آب و هوایی در حوضه مرکزی و شمال ایران با استفاده از مدل های آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the efficiency of using Artificial Neural Networks in predicting meteorological droughts in north-west of Iran
ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of City Development Strategy in Enabling and Regularizing the Informal Settlements, Tabriz metropolis, district 1
امکان سنجی راهبرد توسعه شهر( CDS) در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی منطقه یک کلانشهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of the factors influencing Tourists General Satisfaction in the Border Cities. Baneh Border City
ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کلی گردشگران خرید در شهرمرزی شهر بانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Climate vulnerability Index Sistan and Baluchistan province
محاسبه شاخص آسیب پذیری اقلیمی مبتنی بر مدل ضربی-نمایی استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought monitoring in Ardabil province by means of SEPI fuzzy index developed based on the fuzzy logic
پایش خشکسالی در استان اردبیل با استفاده از شاخص فازی SEPI توسعه یافته بر اساس منطق فازی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of rural satisfaction with local organizations services In ILAM province
ارزیابی و تحلیل رضایت‌مندی روستاییان از خدمات سازمان‌های محلی‌استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of role of spatial factors on distribution- dispersion of maximums perceptible water in atmosphere of Iran
بررسی نقش عوامل مکانی بر توزیع- پراکندگی بیشینه های آب قابل بارش جو ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract
چکیده های انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

List
فهرست فارسی شماره 36
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 35 (2015-3)


Capacity assesment of urban development on natural substrates using the fuzzy operators and FAHP model in Ghaffar catchment
ظرفیت سنجی توسعه شهری در بسترهای طبیعی با استفاده از عملگرهای فازی و مدل FAHP در حوضه آبریز غفار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات احداث سدهای اصلاحی بر خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبخیز محمد آباد ساری
اثرات احداث سدهای اصلاحی بر خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبخیز محمد آباد ساری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی‌های مارکوفی بارش‌های ایران
ویژگی‌های مارکوفی بارش‌های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی تاثیر شهر بر تغییرات سالانه دما در شمال شرق ایران
واکاوی تاثیر شهر بر تغییرات سالانه دما در شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آمایشی بر ظرفیت های توسعه پهنه های طبیعت‌گردی استان قم
آمایشی بر ظرفیت های توسعه پهنه های طبیعت‌گردی استان قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ﺑﺮرﺳﻲ الگوریتم های مختلف زمین آماری جهت پهنه بندی بارش سالیانه اﺳﺘﺎن ایلام
ﺑﺮرﺳﻲ الگوریتم های مختلف زمین آماری جهت پهنه بندی بارش سالیانه اﺳﺘﺎن ایلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Disaster Management and Identification of Safe and Hazardous Landslide Zones in Rural Areas of Sarwabad County
مدیریت بحران و شناخت پهنه‌های خطر و امن ناشی از زمین لغزش درنواحی روستایی شهرستان سروآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی احداث دیوار مرزی بر مناطق روستایی سیستان
تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی احداث دیوار مرزی بر مناطق روستایی سیستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان لرستان با استفاده از روشTFPW-MK
بررسی روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان لرستان با استفاده از روشTFPW-MK
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه پایدار شهر بوشهر با مناطق شهری کشور
تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه پایدار شهر بوشهر با مناطق شهری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فراوانی خشکسالی های روزانه در ایران با شاخص خشکسالی مؤثر
تحلیل فراوانی خشکسالی های روزانه در ایران با شاخص خشکسالی مؤثر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت الگوهای همدید بارش های یک روزه در استان کردستان
شناخت الگوهای همدید بارش های یک روزه در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

index
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 34 (2014-12)


پیش بینی متغیر های اقلیمی به کمک تحلیل سری های زمانی حوضه آبخیز زهره
پیش بینی متغیر های اقلیمی به کمک تحلیل سری های زمانی حوضه آبخیز زهره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش طرح روستاهای هدف گردشگری بر توسعه گردشگری مطالعه موردی: روستاهای شمشیر و خانقاه شهرستان پاوه
سنجش طرح روستاهای هدف گردشگری بر توسعه گردشگری مطالعه موردی: روستاهای شمشیر و خانقاه شهرستان پاوه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه، ارزیابی و تحلیل توزیع مکانی شاخص پرتو فرابنفش در گستره ایران
محاسبه، ارزیابی و تحلیل توزیع مکانی شاخص پرتو فرابنفش در گستره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان‌یابی نیروگاه های بادی با استفاده از مدل‌های تحلیل سلسله‌ مراتب فازی و تحلیل شبکه در استان اردبیل
مکان‌یابی نیروگاه های بادی با استفاده از مدل‌های تحلیل سلسله‌ مراتب فازی و تحلیل شبکه در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم درشهر مشهد
بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم درشهر مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فضایی- امنیتی خطوط انتقال انرژی در ایران(خطوط لوله نفت و گاز)
تحلیل فضایی- امنیتی خطوط انتقال انرژی در ایران(خطوط لوله نفت و گاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی تغییرات حداکثر رطوبت نسبی استان اصفهان طی نیم قرن اخیر با استفاده از آزمون من- کندال
شناسایی تغییرات حداکثر رطوبت نسبی استان اصفهان طی نیم قرن اخیر با استفاده از آزمون من- کندال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه
ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی کمی دسترسی به پارک های شهری با رویکرد عدالت فضایی، پارک های منطقه 6 کلانشهر تهران
مدلسازی کمی دسترسی به پارک های شهری با رویکرد عدالت فضایی، پارک های منطقه 6 کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر توزیع و اولویت بندی زیرساخت گردشگری استان یزد با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی
تحلیلی بر توزیع و اولویت بندی زیرساخت گردشگری استان یزد با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان چهاردانگه
نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان چهاردانگه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرپذیری زمانی- مکانی و روند تبخیروتعرق گیاه مرجع در ایران
تغییرپذیری زمانی- مکانی و روند تبخیروتعرق گیاه مرجع در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 33 (2014-9)


شناسایی و توزیع مکانی الگوهای احتمال بارش روزانه ایران
شناسایی و توزیع مکانی الگوهای احتمال بارش روزانه ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی الگوی سفرهای دانش‌آموزی به شیوه پیاده‌روی در مناطق شهر مشهد
مطالعه تطبیقی الگوی سفرهای دانش‌آموزی به شیوه پیاده‌روی در مناطق شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اجتماعی دانش دانشجویان غیر آب و هوا شناس نسبت به تغییراقلیم
ارزیابی اجتماعی دانش دانشجویان غیر آب و هوا شناس نسبت به تغییراقلیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پروژه های مسکن مهر شهر زنجان
ارزیابی پروژه های مسکن مهر شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس از منظر تئوری سازه‌انگاری
بررسی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس از منظر تئوری سازه‌انگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش و اولویت بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح کیفیت زندگی شهرستان مشگین شهر
سنجش و اولویت بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح کیفیت زندگی شهرستان مشگین شهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تناسب فضای مکانی فضای سبز شهری درپارک های منطقه ای شهر بیرجند
تناسب فضای مکانی فضای سبز شهری درپارک های منطقه ای شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد
مدل سازی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط شاخص اقلیمی NAO با مقادیر میانگین، حداکثر و حداقل دمای ماهانه شمال‌غرب ایران
ارتباط شاخص اقلیمی NAO با مقادیر میانگین، حداکثر و حداقل دمای ماهانه شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین تحولات پالئوهیدروژئومورفولوژی منطقه کوهدشت
تبیین تحولات پالئوهیدروژئومورفولوژی منطقه کوهدشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی گردشگری و گذران اوقات فراغت در شهر مشهد با تاکید بر شناسایی الگوهای گذران اوقات فراغت ساکنین مناطق شهری
برنامه ریزی گردشگری و گذران اوقات فراغت در شهر مشهد با تاکید بر شناسایی الگوهای گذران اوقات فراغت ساکنین مناطق شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات ایجاد شهرک صنعتی گرمی بر توسعه نواحی روستایی پیرامون
بررسی اثرات ایجاد شهرک صنعتی گرمی بر توسعه نواحی روستایی پیرامون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 32 (2014-6)


اولویت بندی تناسب اراضی در فرآیند مکان گزینی فضای سبز شهری با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تبریز
اولویت بندی تناسب اراضی در فرآیند مکان گزینی فضای سبز شهری با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آستانه های ژئومورفولوژیکی آبکند زایی در حوضه آبریزکچیک، شمال شرق استان گلستان
آستانه های ژئومورفولوژیکی آبکند زایی در حوضه آبریزکچیک، شمال شرق استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازتاب های جهانی‌شدن سیاسی بر سازمان همکاری شانگهای
بازتاب های جهانی‌شدن سیاسی بر سازمان همکاری شانگهای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل SWOT و QSPM
راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل SWOT و QSPM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت بندی مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر بندر انزلی و ارائه راهکارهای دفاعی از دید پدافند غیر عامل
اولویت بندی مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر بندر انزلی و ارائه راهکارهای دفاعی از دید پدافند غیر عامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شدت بیابان‌زایی دررخساره های ژئومورفولوژی با استفاده از GIS در استان خوزستان
بررسی شدت بیابان‌زایی دررخساره های ژئومورفولوژی با استفاده از GIS در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی استان همدان
تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی استان همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه زلزله دردهستان سجاسرود- شهرستان خدابنده
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه زلزله دردهستان سجاسرود- شهرستان خدابنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش پایداری اجتماعی- اقتصادی سکونتگاه های روستایی دهستان های خاوه شمالی و جنوبی، استان لرستان
سنجش پایداری اجتماعی- اقتصادی سکونتگاه های روستایی دهستان های خاوه شمالی و جنوبی، استان لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس(MCSs) با استفاده از تصاویر دمای درخشندگی در جنوب‌غرب ایران
بررسی سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس(MCSs) با استفاده از تصاویر دمای درخشندگی در جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مرز پهنه های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد- پل زال با روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی
تعیین مرز پهنه های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد- پل زال با روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل همدیدی تغییرات غلظت ازون تروپوسفری کلانشهر تهران
تحلیل همدیدی تغییرات غلظت ازون تروپوسفری کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

index
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 31 (2014-3)


تعیین سهم بارش‌های همرفتی شهر تبریز بر اساس شاخص‌های ناپایداری
تعیین سهم بارش‌های همرفتی شهر تبریز بر اساس شاخص‌های ناپایداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی پدیده‌ی گردو غبار در نیمه غربی ایران در بازه زمانی 1990 تا 2009
پهنه بندی پدیده‌ی گردو غبار در نیمه غربی ایران در بازه زمانی 1990 تا 2009
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش میزان هویت محله ای با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در منطقه 7 تهران
سنجش میزان هویت محله ای با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در منطقه 7 تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشکارسازی تغییرات حوضه کویر میقان با استفاده از تصاویر ETM+, TM ,MSS و داده های اقلیمی در دوره 2011-1973
آشکارسازی تغییرات حوضه کویر میقان با استفاده از تصاویر ETM+, TM ,MSS و داده های اقلیمی در دوره 2011-1973
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت آب شرب استحصالی از منابع زیرزمینی بر بیماری‌های انسانی دهه اخیر در دشت مشهد
بررسی کیفیت آب شرب استحصالی از منابع زیرزمینی بر بیماری‌های انسانی دهه اخیر در دشت مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه کارآیی روش های تصمیم گیری چند شاخصه AHPو تاپسیس به منظور تعیین نواحی مستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان بیرجند در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقایسه کارآیی روش های تصمیم گیری چند شاخصه AHPو تاپسیس به منظور تعیین نواحی مستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان بیرجند در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر وجود یا عدم وجود عوامل اصلی تشکیل دهنده ی تله ی محرومیت در مناطق روستایی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام
عوامل مؤثر بر وجود یا عدم وجود عوامل اصلی تشکیل دهنده ی تله ی محرومیت در مناطق روستایی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل بندی رابطه بارش های سالانه و فصلی با عوامل زمین اقلیم در کردستان
مدل بندی رابطه بارش های سالانه و فصلی با عوامل زمین اقلیم در کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان
بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در منطقه 17 شهرداری تهران
تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در منطقه 17 شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال- مازندران در تغییرات زمانی بارش سواحل جنوبی دریای خزر
نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال- مازندران در تغییرات زمانی بارش سواحل جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی الگوی فضایی - مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم
بررسی الگوی فضایی - مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی
چکیده انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 30 (2013-12)


سنجش کارایی سامانه حمل و نقل همگانی در شهر یزد
سنجش کارایی سامانه حمل و نقل همگانی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد ظرفیت برد گردشگری پارک های شهری قم
برآورد ظرفیت برد گردشگری پارک های شهری قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی سطح مورنیاز محصولات کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی چند هدفه و GIS
مدلسازی سطح مورنیاز محصولات کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی چند هدفه و GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی کشت زیتون با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی؛ استان فارس
مکان یابی کشت زیتون با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی؛ استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه عملکرد الگوریتم های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی بارندگی فصلی مطالعه موردی؛ ایستگاه های منتخب استان خوزستان
مقایسه عملکرد الگوریتم های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی بارندگی فصلی مطالعه موردی؛ ایستگاه های منتخب استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی مطالعه موردی؛ محله اوین شهر تهران
بررسی تاثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی مطالعه موردی؛ محله اوین شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مدل مناسب برای برآورد رسوبدهی با استفاده از روش های آماری مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز بابلرود
تعیین مدل مناسب برای برآورد رسوبدهی با استفاده از روش های آماری مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز بابلرود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین تقویم زمانی گردشگری در دریاچه گهر بر اساس مدل MEMI
تعیین تقویم زمانی گردشگری در دریاچه گهر بر اساس مدل MEMI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تکنیک های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران
کاربرد تکنیک های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایه شاخص های توسعه پایدار شهری
تحلیل سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایه شاخص های توسعه پایدار شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش شهرهای میانی درتوسعه منطقه ای، مطالعه موردی؛ شهر ایرانشهر
نقش شهرهای میانی درتوسعه منطقه ای، مطالعه موردی؛ شهر ایرانشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی؛ روستای قپچاق شهرستان میاندوآب
نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی؛ روستای قپچاق شهرستان میاندوآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی مقالات
چکیده انگلیسی مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 29 (2013-9)


بررسی ارتباط موقعیت مکانی رودبادهای تراز میانی جو و وقوع سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
بررسی ارتباط موقعیت مکانی رودبادهای تراز میانی جو و وقوع سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید شاخص چرخندگی روزانه و اثر آن روی دما و بارش منطقه خراسان در دوره 2010-
تولید شاخص چرخندگی روزانه و اثر آن روی دما و بارش منطقه خراسان در دوره 2010-
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی اقلیم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی
پهنه بندی اقلیم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی کلانشهر تهران مطالعه موردی؛ منطقه 6 و10
بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی کلانشهر تهران مطالعه موردی؛ منطقه 6 و10
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری آنالیز خوشه‌بندی خاکستری در مدلسازی مکانیابی پارکینگ‎های عمومی شهری مطالعه موردی؛ پهنه‎بندی منطقه 6 شهر تهران
به کارگیری آنالیز خوشه‌بندی خاکستری در مدلسازی مکانیابی پارکینگ‎های عمومی شهری مطالعه موردی؛ پهنه‎بندی منطقه 6 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی قابلیت های انرژی باد در استان های کرمانشاه و کردستان
ارزیابی قابلیت های انرژی باد در استان های کرمانشاه و کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند تعیین نظام کاربری اراضی وسیع استحصال شده ناشی از انتقال کاربری های ناسازگار مطالعه موردی؛ پادگان قلعه مرغی
فرآیند تعیین نظام کاربری اراضی وسیع استحصال شده ناشی از انتقال کاربری های ناسازگار مطالعه موردی؛ پادگان قلعه مرغی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در فرایندهای موثر بر شکل گیری آدا در رودخانه مهاباد
پژوهشی در فرایندهای موثر بر شکل گیری آدا در رودخانه مهاباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر سیگنال های اقلیمی بر بارش ناحیه مرکزی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تاثیر سیگنال های اقلیمی بر بارش ناحیه مرکزی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ شهر مریوان
بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ شهر مریوان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان مشهد میقان شهرستان اراک
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان مشهد میقان شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی و تحلیل ضریب بازپخش سیگنال در قطبیدگیVV و HH با سری زمانی تصاویر راداری به منظور پایش محصول گندم
بازیابی و تحلیل ضریب بازپخش سیگنال در قطبیدگیVV و HH با سری زمانی تصاویر راداری به منظور پایش محصول گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی مقالات
چکیده انگلیسی مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 28 (2013-6)


تـأثیر ساختار فضایی شهر بر رفتار سفر شهروندان مطالعه موردی؛ شهر رشت
تـأثیر ساختار فضایی شهر بر رفتار سفر شهروندان مطالعه موردی؛ شهر رشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و سنجش عدالت فضاییِ بهره مندی از خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر
بررسی و سنجش عدالت فضاییِ بهره مندی از خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی فوتو توریسم در کنترل علائم اختلال افسردگی فصلی
اثربخشی فوتو توریسم در کنترل علائم اختلال افسردگی فصلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه‌بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع لغزش با استفاده ازروش‌های رگرسیون خطی و فرآیند تحلیل سلسله‌ ‌مراتبی مطالعه موردی: محور هراز از رودهن تا رینه
پهنه‌بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع لغزش با استفاده ازروش‌های رگرسیون خطی و فرآیند تحلیل سلسله‌ ‌مراتبی مطالعه موردی: محور هراز از رودهن تا رینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر اثرات صنایع فراوری کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ بخش سیدان شهرستان مرودشت
تحلیلی بر اثرات صنایع فراوری کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ بخش سیدان شهرستان مرودشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح مدل تصمیم‌گیری تاکسونومی عددی
اصلاح مدل تصمیم‌گیری تاکسونومی عددی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش طرح های اسکان در توسعه اقتصادی و اجتماعی عشایر، مطالعه موردی: کانون های اسکان استان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی نقش طرح های اسکان در توسعه اقتصادی و اجتماعی عشایر، مطالعه موردی: کانون های اسکان استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کلانشهر مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی
تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کلانشهر مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی آسیب‌پذیری ناشی از بیماری مالاریا به کمک GIS و روشهای فرارتبه‌ای
مدلسازی آسیب‌پذیری ناشی از بیماری مالاریا به کمک GIS و روشهای فرارتبه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای
تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدلی تلفیقی جهت رتبه‏بندی توسعه منطقه‏ای مطالعه موردی؛ بخش بهداشت ‏و درمان استان مازندران
ارائه مدلی تلفیقی جهت رتبه‏بندی توسعه منطقه‏ای مطالعه موردی؛ بخش بهداشت ‏و درمان استان مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی مقالات
چکیده انگلیسی مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 27 (2013-2)


کاربرد تکنیک های تصمیم گیری گروهی، منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماند
کاربرد تکنیک های تصمیم گیری گروهی، منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئومورفوتوریسم و قابلیت سنجی ژئومورفوسایت های جاده ای با بهره گیری از روش پری یرا؛ مطالعه موردی؛ آزاد راه قم-کاشان
ژئومورفوتوریسم و قابلیت سنجی ژئومورفوسایت های جاده ای با بهره گیری از روش پری یرا؛ مطالعه موردی؛ آزاد راه قم-کاشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد شاخص های خشکسالی هواشناسی در ارزیابی خشکسالی و پهنه بندی آن در استان قزوین
بررسی عملکرد شاخص های خشکسالی هواشناسی در ارزیابی خشکسالی و پهنه بندی آن در استان قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جنگ نمادین در حوزه ارزش ها: رقابت های ژئوپلیتیکی و مسابقات ورزشی بین المللی
جنگ نمادین در حوزه ارزش ها: رقابت های ژئوپلیتیکی و مسابقات ورزشی بین المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات سوریه؛ بررسی و ارزیابی آرایش جغرافیایی نیروهای درونی و گرایش بیرونی آنان
تحولات سوریه؛ بررسی و ارزیابی آرایش جغرافیایی نیروهای درونی و گرایش بیرونی آنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی توزیعی جهت و شدت روند تغییرات خشکسالی ایران به کمک نمایه توزیعی شدت خشکسالی پالمر
الگوی توزیعی جهت و شدت روند تغییرات خشکسالی ایران به کمک نمایه توزیعی شدت خشکسالی پالمر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش و توسعه شاخص های کیفیت زندگی در کانون های اسکان عشایری، مطالعه موردی؛ کانون های اسکان عشایری استان های فارس و اصفهان
سنجش و توسعه شاخص های کیفیت زندگی در کانون های اسکان عشایری، مطالعه موردی؛ کانون های اسکان عشایری استان های فارس و اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشکارسازی تغییرات سهم دوام های روزانه‌ی بارش در تأمین روزهای بارشی و بارش ایران
آشکارسازی تغییرات سهم دوام های روزانه‌ی بارش در تأمین روزهای بارشی و بارش ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات اقتصادی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی پیرامون مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی خیام نیشابور
بررسی اثرات اقتصادی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی پیرامون مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی خیام نیشابور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در تحول مخروط‌افکنه مروست؛‌ایران مرکزی
تاثیر تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در تحول مخروط‌افکنه مروست؛‌ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی مقالات
چکیده انگلیسی مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 26 (2012-12)


تحلیل اختلافات مرزی ایران در منطقه خلیج فارس با تأکید بر نقش, رویکرد و رفتار قدرت ها
تحلیل اختلافات مرزی ایران در منطقه خلیج فارس با تأکید بر نقش, رویکرد و رفتار قدرت ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه نقشه توزیع مکانی ذرات معلق با قطر کمتر از دو نیم میکرومتردر هوای شهر تهران با استفاده از داده های سنجنده مودیس
تهیه نقشه توزیع مکانی ذرات معلق با قطر کمتر از دو نیم میکرومتردر هوای شهر تهران با استفاده از داده های سنجنده مودیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی پهنه های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون
شناسایی پهنه های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی مطالعه موردی دهستان بدر؛ شهرستان قروه
تحلیلی بر زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی مطالعه موردی دهستان بدر؛ شهرستان قروه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل جایگاه شاخصهای راهبرد توسعه شهری(CDS) در شهر چناران
تحلیل جایگاه شاخصهای راهبرد توسعه شهری(CDS) در شهر چناران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت مسکن غیررسمی در شهرهای استان تهران با استفاده از تحلیل خوشه ای
بررسی وضعیت مسکن غیررسمی در شهرهای استان تهران با استفاده از تحلیل خوشه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین کارکردها و مصادیق مکانها و فضاهای استراتژیک در قلمرو ماوراء جو
تبیین کارکردها و مصادیق مکانها و فضاهای استراتژیک در قلمرو ماوراء جو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری بیستون
ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری بیستون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده فرصت های کارآفرینی در حوزه زمین گردشگری مطالعه موردی؛ منطقه جلفا
آینده فرصت های کارآفرینی در حوزه زمین گردشگری مطالعه موردی؛ منطقه جلفا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 25 (2012-8)


پیاده سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت
پیاده سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیینی جامع بر علل و عوامل موثر بر پراکنش افقی شهرها مطالعه موردی؛ شهر یزد
تبیینی جامع بر علل و عوامل موثر بر پراکنش افقی شهرها مطالعه موردی؛ شهر یزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهانی شدن و تحول مفهوم حاکمیت ملی
جهانی شدن و تحول مفهوم حاکمیت ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان به تفکیک بخشهای مسکن و خدمات رفاهی-زیر بنایی، کشاورزی و صنعت
بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان به تفکیک بخشهای مسکن و خدمات رفاهی-زیر بنایی، کشاورزی و صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه مطالعه موردی؛ استان اردبیل
کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه مطالعه موردی؛ استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه مرزی مهران بر توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان محسن آباد
ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه مرزی مهران بر توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان محسن آباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوهای همدید خشکسالی و ترسالی زمستانه در جنوب غرب ایران
الگوهای همدید خشکسالی و ترسالی زمستانه در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش پایداری گردشگری از نگاه جامعه محلی مطالعه موردی، شهر نیاسر
سنجش پایداری گردشگری از نگاه جامعه محلی مطالعه موردی، شهر نیاسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر
امکان سنجی استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 24 (2012-6)


تحلیل مخاطرات فرآیندهای جریانی خشکی مناطق ساحلی خلیج فارس مطالعه موردی : ازکنگان تا بوشهر
تحلیل مخاطرات فرآیندهای جریانی خشکی مناطق ساحلی خلیج فارس مطالعه موردی : ازکنگان تا بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت و اولویت بندی نیازهای اساسی توسعه مناطق روستایی با استفاده از روش TOPSIS؛ مطالعه موردی دهستان شوسف در شهرستان نهبندان
شناخت و اولویت بندی نیازهای اساسی توسعه مناطق روستایی با استفاده از روش TOPSIS؛ مطالعه موردی دهستان شوسف در شهرستان نهبندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تأثیر آن بر جذب گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه
بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تأثیر آن بر جذب گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از (ICT) در ساماندهی ترافیک شهری، نمونه موردی: شهر سمنان
برنامه ریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهره گیری از (ICT) در ساماندهی ترافیک شهری، نمونه موردی: شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر وزن ساخت و سازهای شهری در بروز ناپایداری مطالعه موردی ؛ ناحیه 1 منطقه دو شهرداری تهران
تاثیر وزن ساخت و سازهای شهری در بروز ناپایداری مطالعه موردی ؛ ناحیه 1 منطقه دو شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی(مطالعه موردی شهرستان ایجرود- استان زنجان)
تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی(مطالعه موردی شهرستان ایجرود- استان زنجان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل دینامیکی سامانه های سودانی و رخداد بارش های سنگین در جنوب غرب ایران
تحلیل دینامیکی سامانه های سودانی و رخداد بارش های سنگین در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 23 (2012-3)


شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه‎های کوهستانی با استفاده از مدل SRM ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز بازفت
شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه‎های کوهستانی با استفاده از مدل SRM ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز بازفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی میزان پایداری سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی:تجربیات پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی
واکاوی میزان پایداری سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی:تجربیات پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امنیت زیست محیطی از منظر ژئوپلیتیک
امنیت زیست محیطی از منظر ژئوپلیتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی بهینه محل‌های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش‌های چند معیاری و GIS مطالعه موردی شهر زنجان
مکان یابی بهینه محل‌های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش‌های چند معیاری و GIS مطالعه موردی شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فضایی بارش فصول مرطوب سال با استفاده از مدل زنجیره مارکف (مطالعه ی موردی استان اردبیل)
تحلیل فضایی بارش فصول مرطوب سال با استفاده از مدل زنجیره مارکف (مطالعه ی موردی استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکانسنجی جاذبه های توریستی- اگرواکوتوریستی در توسعه روستایی با تأکید بر باغات گیلاس و استفاده از مدل SWOT مورد: دهستان لواسانات کوچک
امکانسنجی جاذبه های توریستی- اگرواکوتوریستی در توسعه روستایی با تأکید بر باغات گیلاس و استفاده از مدل SWOT مورد: دهستان لواسانات کوچک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و مکان‌یابی جهات توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل منطق فازی مطالعه موردی: شهر دیواندره
ارزیابی و مکان‌یابی جهات توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل منطق فازی مطالعه موردی: شهر دیواندره
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 22 (2012-1)


بررسی و تحلیل مکان یابی بهینه مدارس ابتدایی موردی: شهر شادگان
بررسی و تحلیل مکان یابی بهینه مدارس ابتدایی موردی: شهر شادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شار رطوبت و الگوهای فضایی- زمانی منابع تامین رطوبت بارش های ایران
شار رطوبت و الگوهای فضایی- زمانی منابع تامین رطوبت بارش های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل توسعه کاربری‌های شهری در مناطق لغزشی با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره مطالعه موردی: حوضه رود - دره فرحزاد
تحلیل توسعه کاربری‌های شهری در مناطق لغزشی با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره مطالعه موردی: حوضه رود - دره فرحزاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پتانسیل های گاز طبیعی برای همگرایی در منطقه خلیج فارس
پتانسیل های گاز طبیعی برای همگرایی در منطقه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین آستانه آماری و تحلیل سینوپتیک دماهای ابر سرد مراغه
تعیین آستانه آماری و تحلیل سینوپتیک دماهای ابر سرد مراغه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی زمینه های جابه جایی کلان جنگهای فراگیر در خاورمیانه
بررسی زمینه های جابه جایی کلان جنگهای فراگیر در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات شهرک های صنعتی بر توسعه روستاهای همجوار: مطالعه موردی شهرک های صنعتی شباب و ایلام
بررسی اثرات شهرک های صنعتی بر توسعه روستاهای همجوار: مطالعه موردی شهرک های صنعتی شباب و ایلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 21 (2011-9)


شناسایی تنوع آرایش جوی در ورد سپهر میانی و اندرکنش الگوهای همدید موثر بر ایران
شناسایی تنوع آرایش جوی در ورد سپهر میانی و اندرکنش الگوهای همدید موثر بر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه و ارزیابی روشهای رتبه ای و AHP درمکان یابی پارکینگ ها (مطالعه موردی: ناحیه 4 منطقه 15 تهران)
مقایسه و ارزیابی روشهای رتبه ای و AHP درمکان یابی پارکینگ ها (مطالعه موردی: ناحیه 4 منطقه 15 تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سینوپتیکی سامانه های گردوغبار در استان لرستان
تحلیل سینوپتیکی سامانه های گردوغبار در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایهی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب- شهرستان مشهد)
برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایهی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب- شهرستان مشهد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور
پهنه بندی خطر روانگرایی در دشت سیلاخور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش نقش فاصله در تغییرات فضائی روستاهای دهستان نورعلی بیگ (شهرستان ساوه)
سنجش نقش فاصله در تغییرات فضائی روستاهای دهستان نورعلی بیگ (شهرستان ساوه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه دو شهرداری منطقه4تهران (محله های مجیدیه، شمس آباد و کالاد)
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه دو شهرداری منطقه4تهران (محله های مجیدیه، شمس آباد و کالاد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 20 (2011-6)


نقش هویت مکانی در بروز کُنش سیاسی مطالعه موردی: میدان و خیابان انقلاب شهر تهران
نقش هویت مکانی در بروز کُنش سیاسی مطالعه موردی: میدان و خیابان انقلاب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی مطالعه موردی: منطقه 3 تهران
ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی مطالعه موردی: منطقه 3 تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل سلسله مراتب آسیب پذیری محلات شهر بابلسر به منظور کاهش خطرات زلزله
بررسی و تحلیل سلسله مراتب آسیب پذیری محلات شهر بابلسر به منظور کاهش خطرات زلزله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سطوح وارونگی در آلودگی های شهر تهران
سطوح وارونگی در آلودگی های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساماندهی گردشکری در تفرجگاه های پیراشهری هماهنگ با ظرفیت تحمل محیطی
ساماندهی گردشکری در تفرجگاه های پیراشهری هماهنگ با ظرفیت تحمل محیطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی خطرلغزش درحوضه جاجرود بااستفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی
پهنه بندی خطرلغزش درحوضه جاجرود بااستفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت بحران در شهر جدید بهارستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، با تکیه برسیل وتعیین مسیر های زهکشی شهری مناسب برای دفع آبهای سطحی
مدیریت بحران در شهر جدید بهارستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، با تکیه برسیل وتعیین مسیر های زهکشی شهری مناسب برای دفع آبهای سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فضایی دما ها و بارش های بحرانی روزانه در ایران
تحلیل فضایی دما ها و بارش های بحرانی روزانه در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 13 (2011-3)


ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه گردشگری: مطالعه موردی شهر فریدونکنار
ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه گردشگری: مطالعه موردی شهر فریدونکنار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه) در تحول مکانی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: روستای اخند (ناحیه کنگان)
نقش منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه) در تحول مکانی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: روستای اخند (ناحیه کنگان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گلستان در دوره 2007-1993 میلادی
بررسی و ارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گلستان در دوره 2007-1993 میلادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه های گوهررود و سیاه رود با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS
شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه های گوهررود و سیاه رود با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تغییرات پوشش اراضی در ارتباط با احداث سد طالقان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
ارزیابی تغییرات پوشش اراضی در ارتباط با احداث سد طالقان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی بارش پاییزه نیمه غربی ایران:کاربرد توابع متعامدتجربی در مطالعات اقلیم شناسی
پهنه بندی بارش پاییزه نیمه غربی ایران:کاربرد توابع متعامدتجربی در مطالعات اقلیم شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئو پلیتیک بازارهای گاز طبیعی ایران
ارزیابی ژئو پلیتیک بازارهای گاز طبیعی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 12 (2011-1)


ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل
ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر تمرکز اقتصادی بر قدرت ملی(مطالعه موردی: منطقه کلان‌شهر تهران)
بررسی تاثیر تمرکز اقتصادی بر قدرت ملی(مطالعه موردی: منطقه کلان‌شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهانی شدن و هویت ایرانی
جهانی شدن و هویت ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قاچاق کالا ازمرزهای دریایی جنوب ایران
بررسی قاچاق کالا ازمرزهای دریایی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت سیاسی روستا و تحلیل مقایسه¬ای موفقیت دهیاری¬ها در روستاهای بزرگ و کوچک (مطالعه موردی: شهرستان دلفان)
مدیریت سیاسی روستا و تحلیل مقایسه¬ای موفقیت دهیاری¬ها در روستاهای بزرگ و کوچک (مطالعه موردی: شهرستان دلفان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی راهبردی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ابرکوه
برنامه ریزی راهبردی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ابرکوه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر آران و بیدگل
سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر آران و بیدگل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 11 (2010-9)


نقش عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری کالبدی شهر جهرم در برابر زلزله
نقش عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری کالبدی شهر جهرم در برابر زلزله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در مهاجرت دانشجویی مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان
بررسی عوامل موثر در مهاجرت دانشجویی مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط نومادیسم و تکوین مرزهای سیاسی در ایران (مطالعه موردی: ایلات و عشایر ترکمن)
ارتباط نومادیسم و تکوین مرزهای سیاسی در ایران (مطالعه موردی: ایلات و عشایر ترکمن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مناطق مستعد گردشگری گامی در جهت دستیابی به توسعه منطقه‌ای(مطالعه موردی کلپورگان)
شناسایی مناطق مستعد گردشگری گامی در جهت دستیابی به توسعه منطقه‌ای(مطالعه موردی کلپورگان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی فضایی گسترش شهری با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک مطالعه موردی: شهر کرد
مدل سازی فضایی گسترش شهری با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک مطالعه موردی: شهر کرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نابرابری‌های منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تاکسونومی و خوشه بندی
نابرابری‌های منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تاکسونومی و خوشه بندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مطالعه ‌توسعه نواحی روستایی استان اصفهان
سنجش عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مطالعه ‌توسعه نواحی روستایی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 10 (2010-6)


تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مخاطرات زیستی در محلات اسکان غیر رسمی پیرامون کلان شهر تهران مطالعه موردی:اسلامشهر
بررسی مخاطرات زیستی در محلات اسکان غیر رسمی پیرامون کلان شهر تهران مطالعه موردی:اسلامشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سرمایه گذاریهای دولتی در قالب طرح و پروژه های عمرانی درتثبیت جمعیت سکونتگاه¬های روستایی مطالعه موردی: بخش وراوی شهرستان مهر ( استان فارس)
تاثیر سرمایه گذاریهای دولتی در قالب طرح و پروژه های عمرانی درتثبیت جمعیت سکونتگاه¬های روستایی مطالعه موردی: بخش وراوی شهرستان مهر ( استان فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز کسیلیان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
مطالعه پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز کسیلیان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر عوامل انسان ساخت در تشدید پیامدهای مخاطرات طبیعی در محیط های کلان شهری با کاربرد منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تاثیر عوامل انسان ساخت در تشدید پیامدهای مخاطرات طبیعی در محیط های کلان شهری با کاربرد منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جغرافیا و قدرت ملی ایران
جغرافیا و قدرت ملی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 9 (2009-11)


گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیل‏خیزی حوضه آبریز چم سقز
گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیل‏خیزی حوضه آبریز چم سقز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی در واگذاری اعتبارات خرد روستایی
ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی در واگذاری اعتبارات خرد روستایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان گزینی کانون های توسعه عشایری بارویکرد تجهیز و توسعه منابع GIS مطالعه موردی : سامانه قشلاقی آب تلخ سرخس
مکان گزینی کانون های توسعه عشایری بارویکرد تجهیز و توسعه منابع GIS مطالعه موردی : سامانه قشلاقی آب تلخ سرخس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و مکان یابی کاربری فضای سبزمنطقه 9 شهرداری تهران
ارزیابی و مکان یابی کاربری فضای سبزمنطقه 9 شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری شهری و مدل سازی شهرهای گردشگری پایدار از بعد کالبدی (نمونه موردی منطقه 12 تهران)
بررسی سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری شهری و مدل سازی شهرهای گردشگری پایدار از بعد کالبدی (نمونه موردی منطقه 12 تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جغرافیا یا ژئوپلیتیک IQ
جغرافیا یا ژئوپلیتیک IQ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش آگاهی و برآورد بارش یزد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش آگاهی و برآورد بارش یزد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 8 (2009-7)


ارزیابی توان پایداری محیط شهری برای مدیریت خوب شهری
ارزیابی توان پایداری محیط شهری برای مدیریت خوب شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق چهارده گانه شهر اصفهان با استفاده از روش مقایسه ای و مدل LQi با استفاده از نرم افزار GIS
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق چهارده گانه شهر اصفهان با استفاده از روش مقایسه ای و مدل LQi با استفاده از نرم افزار GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر روند شهرنشینی در کلان شهرهای کشورهای درحال توسعه (نمونه موردی:کلان شهر تهران)
فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر روند شهرنشینی در کلان شهرهای کشورهای درحال توسعه (نمونه موردی:کلان شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GIS
آسیب شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی آماری از وضعیت روزهای برفی شهرستان تبریز و ارتباط آن با پدیده کلان مقیاس گردش جوی- اقیانوسی نوسانات اطلس شمالی (NAO)
تحلیلی آماری از وضعیت روزهای برفی شهرستان تبریز و ارتباط آن با پدیده کلان مقیاس گردش جوی- اقیانوسی نوسانات اطلس شمالی (NAO)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جدایی گزینی فضایی و نابهنجاری های اجتماعی بافت فرسوده،مطالعه موردی: محله باباطاهر شهر خرم آباد
جدایی گزینی فضایی و نابهنجاری های اجتماعی بافت فرسوده،مطالعه موردی: محله باباطاهر شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی پایانه مسافربری بین شهری با تاکید بر پارامترهای محیط طبیعی (اقلیم، هیدرولوژی وتوپوگرافی)، مطالعه موردی شهر تسوج
مکان یابی پایانه مسافربری بین شهری با تاکید بر پارامترهای محیط طبیعی (اقلیم، هیدرولوژی وتوپوگرافی)، مطالعه موردی شهر تسوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش‏های طبقه‏ بندی پیکسل‏ پایه، شئ‏ پایه و درخت تصمیم در تهیه نقشه تیپ‏ های جنگل با استفاده از داده‏ های سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل آستارا)
مقایسه روش‏های طبقه‏ بندی پیکسل‏ پایه، شئ‏ پایه و درخت تصمیم در تهیه نقشه تیپ‏ های جنگل با استفاده از داده‏ های سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل آستارا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 7 (2009-5)


چشم انداز جامعه عشایری ایران در افق 20 ساله آتی
چشم انداز جامعه عشایری ایران در افق 20 ساله آتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مفهومی و مصداقی حفره های دولت
بررسی مفهومی و مصداقی حفره های دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات ساختاری-کارکردی پس از تبدیل نقاط روستایی به شهر (مورد: شهر کانی سور- شهرستان بانه)
تحولات ساختاری-کارکردی پس از تبدیل نقاط روستایی به شهر (مورد: شهر کانی سور- شهرستان بانه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی خطر بهمن در جاده هراز براساس ویژگی های ژئومورفولوژیکی
پهنه بندی خطر بهمن در جاده هراز براساس ویژگی های ژئومورفولوژیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هیدرودینامیک آب های سطحی ونقش آن درپایداری راه هراز
هیدرودینامیک آب های سطحی ونقش آن درپایداری راه هراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل خشکسالی های اخیر منطقۀ ایرانشهر به روش SPI
تحلیل خشکسالی های اخیر منطقۀ ایرانشهر به روش SPI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی برخی شاخص‌ها در سکونتگاه های غیررسمی اطراف کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حصار امیر و شهرک انقلاب)
بررسی تطبیقی برخی شاخص‌ها در سکونتگاه های غیررسمی اطراف کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حصار امیر و شهرک انقلاب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 6 (2009-1)


ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی گردشگری در سرعین اردبیل
ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی گردشگری در سرعین اردبیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترکیب تصاویر IRS و MODIS با استفاده از تکنیک جداسازی طیفی
ترکیب تصاویر IRS و MODIS با استفاده از تکنیک جداسازی طیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش جاذبه های اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تاکید بر مدل SWOT
نقش جاذبه های اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تاکید بر مدل SWOT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه افغانستان در ژئواستراتژی نظام نوین جهانی
جایگاه افغانستان در ژئواستراتژی نظام نوین جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان اردبیل طی دوره زمانی 1345 تا 1385
مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان اردبیل طی دوره زمانی 1345 تا 1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی اقلیمی کشت سیب در شهرستان سمیرم با استفاده از مدل های سلسله مراتبی(AHP)، بولین و انواع روش های مدل فازی در محیط GIS
مکان یابی اقلیمی کشت سیب در شهرستان سمیرم با استفاده از مدل های سلسله مراتبی(AHP)، بولین و انواع روش های مدل فازی در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی زمین برای توسعه کالبدی بر پایۀ عوامل طبیعی (مطالعۀ موردی: مجموعۀ شهری شیراز)
کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی زمین برای توسعه کالبدی بر پایۀ عوامل طبیعی (مطالعۀ موردی: مجموعۀ شهری شیراز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشکیل نهادهای غیردولتی در راستای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی«مورد اسلامشهر، میان آباد»
تشکیل نهادهای غیردولتی در راستای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی«مورد اسلامشهر، میان آباد»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 5 (2008-1)


نظام اطلاعات مدیریت شهری بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر
نظام اطلاعات مدیریت شهری بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اجتماعی- فضایی بافت های فرسوده شهری در راستای احیاء و پیشگیری از فرسودگی بیشتر مطالعه موردی: محله دباغ ها- زنجان
تحلیل اجتماعی- فضایی بافت های فرسوده شهری در راستای احیاء و پیشگیری از فرسودگی بیشتر مطالعه موردی: محله دباغ ها- زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان فرسایش خاک و رسوب دهی معادل با میزان سیلاب در حوضه فارسبان با استفاد از GIS
میزان فرسایش خاک و رسوب دهی معادل با میزان سیلاب در حوضه فارسبان با استفاد از GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و شناسایی الگوهای سینوپتیکی تراز 500 هکتوپاسکال مولد سیلاب های مخرب و فراگیر سطح حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه
بررسی و شناسایی الگوهای سینوپتیکی تراز 500 هکتوپاسکال مولد سیلاب های مخرب و فراگیر سطح حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی جغرافیایی از تئوری های عدالت اجتماعی
تحلیلی جغرافیایی از تئوری های عدالت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گستره جغرافیایی مناطق شیعه‌نشین و تأثیر آن بر رونق علم کلام، فقه و حدیث در عصر غیبت صغری
گستره جغرافیایی مناطق شیعه‌نشین و تأثیر آن بر رونق علم کلام، فقه و حدیث در عصر غیبت صغری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی مراکز آموزشی دبیرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی شهر تبریز
مکان یابی مراکز آموزشی دبیرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر جاذبه های گردشگری استان سمنان بر پویایی اشتغال
اثر جاذبه های گردشگری استان سمنان بر پویایی اشتغال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارش های موسمی جولای 1994 در ایران
تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارش های موسمی جولای 1994 در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 8 (2007-7)


کالبد شکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست
کالبد شکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی تحولات مکانی ـ فضایی شهرهای رودهن و بومهن
بررسی تطبیقی تحولات مکانی ـ فضایی شهرهای رودهن و بومهن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه توریسم و تحولات کارکردی آن در ایران در حال گذار
توسعه توریسم و تحولات کارکردی آن در ایران در حال گذار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه ای آن، مطالعه موردی: شهرستان ساوجبلاغ
مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه ای آن، مطالعه موردی: شهرستان ساوجبلاغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی هیدروکلیماتولوژی سیلابهای فراگیر حوضه گرگانرود
بررسی هیدروکلیماتولوژی سیلابهای فراگیر حوضه گرگانرود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل یخبندان در استان لرستان
تجزیه و تحلیل یخبندان در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش دسترسی به زیرساخت‌ها در رتبه‌بندی صنعتی استان‌های کشور
نقش دسترسی به زیرساخت‌ها در رتبه‌بندی صنعتی استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 6 (2006-7)


نگرشی منطقه ای در ارزیابی عملکرد شهر جدید در ایران با تأکید بر تقویت روستاشهرها
نگرشی منطقه ای در ارزیابی عملکرد شهر جدید در ایران با تأکید بر تقویت روستاشهرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

احیای کویر میقان
احیای کویر میقان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی از روش TOPSIS، در تعیین و رتبه بندی خشکسالی (مطالعه موردی: پهنه بندی خشکسالی چند ایستگاه استان خوزستان)
رویکردی از روش TOPSIS، در تعیین و رتبه بندی خشکسالی (مطالعه موردی: پهنه بندی خشکسالی چند ایستگاه استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی خشکسالی بر اساس مدل‌های ماتریس احتمال انتقال تجربی در مناطق مختلف ایران
پیش‌بینی خشکسالی بر اساس مدل‌های ماتریس احتمال انتقال تجربی در مناطق مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مغزه های یخی رمزگشای رازهای اقلیم گذشته
مغزه های یخی رمزگشای رازهای اقلیم گذشته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام ایلیاتی والگوی حکومت درایران
نظام ایلیاتی والگوی حکومت درایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از RS و GIS مطالعه موردی شهرستان پاکدشت
تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از RS و GIS مطالعه موردی شهرستان پاکدشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه پندی اقلیمی شمال غرب ایران به روش لیتین اسکی با استفاده از GIS))
پهنه پندی اقلیمی شمال غرب ایران به روش لیتین اسکی با استفاده از GIS))
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2005-7)


تأثیر آب و هوا بر روی پوشش گیاهی استان قم (ایران مرکزی)
تأثیر آب و هوا بر روی پوشش گیاهی استان قم (ایران مرکزی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خشکسالی و تحول معیشت نیمه‌کوچ‌نشینان تفتان
خشکسالی و تحول معیشت نیمه‌کوچ‌نشینان تفتان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر توریسم‌ در تغییر کاربری‌ اراضی‌ در شهرستان‌ لاهیجان‌ ( با تأکید بر اراضی‌ روستایی‌ )
تأثیر توریسم‌ در تغییر کاربری‌ اراضی‌ در شهرستان‌ لاهیجان‌ ( با تأکید بر اراضی‌ روستایی‌ )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مدیریت ریسک سیلاب در برنامه‌ریزی روستایی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کارده)
اهمیت مدیریت ریسک سیلاب در برنامه‌ریزی روستایی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کارده)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوپلیتیک دریای خزر با تأکید بر رژیم حقوقی آن
ژئوپلیتیک دریای خزر با تأکید بر رژیم حقوقی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند دمایی چند دهه اخیر ایران و افزایش Co2 جو
روند دمایی چند دهه اخیر ایران و افزایش Co2 جو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش خطوط ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از سنجش از دور
پایش خطوط ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2004-6)


تحلیل کمی شدت و تداوم خشکسالی‌های روزانه در ایستگاه شهرکرد
تحلیل کمی شدت و تداوم خشکسالی‌های روزانه در ایستگاه شهرکرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کشاورزی و گردشگری(رهیافتی برای کسب درآمد مازاد )
کشاورزی و گردشگری(رهیافتی برای کسب درآمد مازاد )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد GIS در بیلان منابع آب زیرزمینی دشت تالش
کاربرد GIS در بیلان منابع آب زیرزمینی دشت تالش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزِِیه و تحلیل روش‌های استفاده از ماهواره در تعیین میزان تبخیر و تعرق
تجزِِیه و تحلیل روش‌های استفاده از ماهواره در تعیین میزان تبخیر و تعرق
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل تفاوت‌های مکانی در توسعه نواحی روستایی استان زنجان
تحلیل تفاوت‌های مکانی در توسعه نواحی روستایی استان زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه‌بندی حساسیت سیل‌خیزی حوضه آبریز گاوه‌رود با استفاده ازGIS
پهنه‌بندی حساسیت سیل‌خیزی حوضه آبریز گاوه‌رود با استفاده ازGIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی
طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد سیل با استفاده ازآنا لیز GIUH ( مطالعه موردی حوضه امامه )
برآورد سیل با استفاده ازآنا لیز GIUH ( مطالعه موردی حوضه امامه )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2004-1)


ارزیابی توان فناوری‌های سنجش از دور و GPS در تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب شادگان
ارزیابی توان فناوری‌های سنجش از دور و GPS در تهیه نقشه پوشش اراضی تالاب شادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌های بررسی تغییرات بستر و الگوی رودخانه بابل در محدوده جلگه ساحلی
روش‌های بررسی تغییرات بستر و الگوی رودخانه بابل در محدوده جلگه ساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پدیده یخبندان و اثرات آن در باغداری شهرستان مرند
بررسی پدیده یخبندان و اثرات آن در باغداری شهرستان مرند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه و تحلیل منحنی‌های شدت، مدت، مساحت بارش در حوضه رودخانه هراز
تهیه و تحلیل منحنی‌های شدت، مدت، مساحت بارش در حوضه رودخانه هراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2002-12)


اقتصاد جمعیت
اقتصاد جمعیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده1 مطالعه موردی استان چهارمحال بختیاری
پایش خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده1 مطالعه موردی استان چهارمحال بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توان های محیط طبیعی ایران و بهره وری گردشگری
توان های محیط طبیعی ایران و بهره وری گردشگری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles