نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE مدیر مسئول
زهرا حجازی زاده زهرا حجازی زاده
استاد- دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: hedjazizadeh yahoo.com

تماس: ۰۹۱۲۱۰۹۲۴۰۵
AWT IMAGE سردبیر
پرویز ضیاییان فیروزآبادی پرویز ضیاییان فیروزآبادی
دانشیار-دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور
پست الکترونیکی: rsgis1000 yahoo.com
AWT IMAGE مدیر داخلی
محمدحسین ناصرزاده محمدحسین ناصرزاده
استادیار- دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: nasserzadeh2100 yahoo.com
AWT IMAGE اعضای هیات تحریریه
شادروان محمدحسن گنجی شادروان محمدحسن گنجی
استاد - بازنشسته دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: ganjie tm.ac.ir
AWT IMAGE دبیر تخصصی
عباس بخشنده نصرت عباس بخشنده نصرت
استاد- بازنشسته دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: عمران منطقه ای
پست الکترونیکی: bakhshandehnosrat yahoo.com
AWT IMAGE اعضای هیات تحریریه
محمدحسین پاپلی یزدی محمدحسین پاپلی یزدی
استاد - بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mrmoham modares.ac.ir
حسن کامران حسن کامران
دانشیار - دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
پست الکترونیکی: kamran tm.ac.ir
حسن کامران یداله کریمی پور استاد- دانشگاه خورازمی رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
پست الکترونیکی: a_karimipooryahoo.com
سیمین تولایی سیمین تولایی
استاد- دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پست الکترونیکی: tavallai tmu.ac.ir
تلفن: 0261-4579600
Portrait زهرا حجازی زاده
استاد - دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: hedjazizadeh yahoo.com
تلفن: 0
حسن افراخته حسن افراخته
استاد - دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: hafrakhteh yahoo.com
تلفن: 02614579600-
عزت اله قنواتی عزت اله قنواتی
دانشیار - دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
پست الکترونیکی: eghanavati yahoo.com
تلفن: 09123841321
Portrait جعفر جوان
استاد - دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: jafar.javan yahoo.com
شهریار خالدی شهریار خالدی
استاد- دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: shahriar_khaledi6 yahoo.com
 
کارشناس نشریه
شهریار خالدی
معصومه کارخانه
فوق لیسانس علوم ارتباطات
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
پست الکترونیک: m.karkhaneh.95 gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب