نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- هزینه های چاپ
هزینه چاپ مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/13 | 
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.
 

در صورتی که مقاله پس از تایید داوران برای چاپ در مجله انتخاب شود مبلغ ۴۰۰  هزار تومان دریافت خواهد شد؛ اما اگر مقاله توسط داوران رد شود هزینه ای دریافت نخواهد شد.
برای چاپ مقاله چهار  میلیون ریال ( ۴۰۰۰۰۰ هزار تومان) پس از اعلام تایید نهایی پذیرش اخذ می شود که بایستی توسط نویسندگان پرداخت شود .

** لطفا فیش هزینه چاپ مقاله را همراه با درج کد مقاله به ایمیل نشریه به آدرس jgskhu.ac.ir  ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find-1.127.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب