نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- سیاست دسترسی آزاد
سیاست دسترسی آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/13 | 
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی یک نشریه با دسترسی آزاد است به این معنی که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن ، بارگیری ، کپی ، توزیع ، چاپ ، جستجو و یا لینک دادن به متن کامل مقالات ، یا استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر هستند ، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه قبلی بگیرند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد است.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find-1.122.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب