نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- اخبار نشریه
قابل توجه نویسندگان راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/3 | 

  قابل توجه نویسندگان محترم

قبل از ارسال مقاله فرم تعارض منافع و فرم تعهد نامه را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت کنید و توسط نویسندگان مقاله امضاء و در مرحله چهارم از ارسال مقاله آپلود نمایید دقت کنید این فراگذاری اجباری است. 

_________________________________________________
 

 قابل توجه نویسندگان محترم

بنا به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCID و ایمیل  آکادمیک برای نویسنده مسئول مقالات الزامی گردید. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود  قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند. 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find-1.43.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب