مقالات آماده انتشار(موقت)                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان
2- دانشیار گروه جغرافیا ، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران. ، mmoghali@yahoo.com
3- استادیار گروه جغرافیا ، واحد لارستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران.
چکیده:   (607 مشاهده)
    با گسترش فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکلات ناشی از آن، فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شهروندان بیش از پیش ضروری می­نماید. امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدمات رسانی و زیباسازی شهری بر هیچ کس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها محسوب می­شود.  هدف از این مطالعه بررسی نقش مبلمان شهری در راستای  ارتقاء کیفیت محیط شهری، شهر بندرعباس می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو روش کتابخانه­ای و میدانی ( پرسشنامه ) صورت گرفته است.جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر بندرعباس تشکیل می­دهد که تعداد 384 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه پژوهش به روش تصادفی ساده بین آنها توزیع شد. پرسشنامه پژوهش محقق ساخته است که روایی آن به صورت صوری و ظاهری به تایید خبرگان رسید. و  پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از آزمون­های آماری T تک نمونه­ای و رگرسیون خطی ساده در محیط نرم افزار spss25 استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که مبلمان شهری بندرعباس از نظر تناسب و زیبایی، توزیع مطلوب و رضایت شهروندان از مبلمان شهر بندرعباس در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. بررسی فرضیه­های پژوهش نشان داد که مبلمان شهری بر کیفیت محیط شهری و مولفه­های آن یعنی زیباسازی محیط، ایجاد محیط مناسب فعالیت­‌های اجتماعی و افزایش سرزندگی محیط شهری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دریافت: 1398/12/11 | پذیرش: 1399/4/18